Съдебна криминалистическа експертиза за установяване на цялото по неговите части

1.Същност. Установяването на цялото /монолитни предмети/ по неговите части е вид трасологическа криминалистическа експертиза.Назначава се, когато на едно и също място или на различни места се открият части, за които се предполага, че са представлявали едно цяло.
2.Обект на експертизата са отделните части, за които се предпо¬лага, че са представлявали едно цяло.
3. Основни задачи:
- изпратените за изследване части представлявали ли са едно цяло;
- какъв е механизмът на разделяне на цялото на отделни части /отчупване,изкъртване,отрязване,разкъсване.
- какъв вид предмет са представлявали отделните части;
- каква е давността на разделянето на обекта на части.
4. Осъществяване-етапи/4/.
- Предварителното изследване се установява как са опакова¬ни съответните части, били ли са подложени на някакво въздействие в процеса на тяхното опаковане и транспортиране и т.н.
- Разделното изследване включва: изучаване физическите свойства на отделните части, техния цвят, релеф.
- Сравнителното изслед¬ване се изучават две основни групи признаци: а/ съществували до раз¬делянето на обекта на части,т.е. установява дали отделните части имат общи признаци /цвят, релеф и др./; б/ възникнали в резултат на неговото раз¬деляне,т.е. цели да се установи дали има струк¬турно съответствие между местата, където е осъществено разделянето на предмета на части.
- Оценка на резултатите - наличието или отсъствието на структурно съответствие меж¬ду отделните части може да се установи чрез тяхното съпоставяне,че съответните части са представлявали едно цяло или не.