Съдебна криминалистическа експертиза на почерк. Графично и графологично изследване.

1.Същност. Съдебно-криминалистическата експертиза на почерк се назна¬чава както в наказателния, така и в гражданския процес.Посредством тази експертиза се решават предимно идентификационни задачи, основната от които е дали ръкописен текст или подпис са изписани от дадено лице.По същество съдебно-криминалистическата експертиза на по¬черк е графично изследване.Прави се разлика между графичното и графологичното изследване на почерка.Графичното изследване на почерка е криминалистическо,а графологичното - психологическо. Задачата на графологичното изслед¬ване е да се получи информация за личността на лицето.В България не се назначават и провеж¬дат графологични експертизи.
2.Правно основание - В постановлението или определението за назначаване на съдебно-криминалистическа почеркова експертиза освен основните рек¬визити, които са характерни за всеки акт за назначаване на експертиза, се посочват: документите, които се изпращат на експерта за изследване; сравнителните образци и условията, при които са изготвени, както и задачите на експерта. Необходимо е да се отдава предпочитание на оригиналните документи; копията им се използват, когато няма такава възможност.
3. Обект на съдебно-криминалистическото изследване на почер¬ка са съответният документ, който е свързан с разследваното събитие, и сравнителните образци от почерка на лицето /лицата/, което е обект На идентификационното почерково изследване.Сравнителните образци от почерка могат да бъдат свободни/ изготвени независимо от престъплението и дейността по неговото разследване,това са писма, записки, дневници и пр/, условно свободни/изготвяни във връзка с разследването,като писмените обяснения на лицето, писмени молби и пр./и експериментални/образци се изготвят за целите па експертното почерково изследване.Могат да бъдат получени както чрез писане на свободен текст, така и на конкретен текст под диктовка, образци се изготвят за целите па експертното почерково изследване. Могат да бъдат получени както чрез писане на свободен текст, така и на конкретен текст под диктовка/.
4. Задачи-предмет: идентификационни и недентификационните.
- Идентификационни задачи - от дадено лице ли е написан ръкописният текст;от едно и също лице ли са написани изпратените за изследва¬не документи;от дадено лице ли е положен подписът в документа; целият текст ли е изпълнен от едно и също лице.
- Неидентификационни задачи - кога е написан даден текст /преди или след определено заболя¬ване на лицето и др./;какъв е полът на изпълнителя на ръкописния текст;каква е приблизителната възраст на изпълнителя на ръкопис¬ния текст;какво е било психофизическото състояние на лицето при писа¬нето на ръкописния текст;има ли елементи на подражание при изпълнението на ръкопис¬ния текст;текстът написан ли е с непривична за изпълнителя ръка.
5. Осъществяване - идентификационното изследване на почерка се осъщест¬вява през четирите етапа - предварително,разделно и сравнително изследване и оценка на резултатите.
- Предварителното изследване – изучава се документът, дали по съответ¬ните писмени графични знаци има зацапване, изтриване, количеството на писмените знаци достатъчно ли е за провеждане на идентифика¬ционно изследване и т.н.
- Разделното изследване - изучават общите и частните /индивидуалните/ признаци на почерка.Към общите приз¬наци на почерка се отнасят: обработеност /може да бъде висока, средна, ниска/- повторяемостта на формата на съответните букви, техния размер, наклон и др.;строеж на почерка - може да бъде стандартен, опростен или усложнен;доминираща форма на движенията- овално,праволинейно-ъгловато, примковидно, ъгловато и пр.; доминираща посока на движение на ръката при изписва¬нето на буквите - по посока на часовниковата стрелка и обратно; размер на буквите – малки-2мм,средни-2-4мм,големи-4мм; наклон - ляв, десен или без наклон; разтегнатост; свързаност; натиск на писане - разграничава се на силен, среден и слаб; амплитуда.
Подписът се характеризира с общите признаци на почерка, но за него е характерен още един елемент - т.нар. парафна /завършваща/ част.
- Сравнителното изслед¬ване - се изучават общите и частните признаци на обектите на експертизата - изпратения за изследване документ и сравнителните образци,т.е. да ли имат сходство или нямат.
- Оценка на резултатите - заключението на експертът- въз основа на комплексна оценка на количеството и качеството на съвпадащите и различаващите се признаци експертът прави извод за наличие или отсъствие на тъждество.За да бъде обосновано, заключението трябва да съдържа и обяснение за причината на различието.