35. Съдебно-балистична експертиза

1.Същност. В процеса на разследването на престъпления, свързани с из¬ползване на огнестрелно оръжие, обикновено се назначава съдебно-балистична експертиза.В постановлението /определението/ за назначаване на съдебно-балистична експертиза се посочва какъв обект се изпраща за експертно изследване и въпросите /задачите/, които се поставят на експерта.
2. Обект на съдебно-балистична експертиза са огнестрелно оръжие, гилзи, куршуми и следите от куршуми върху пора¬зената от тях преграда.
3.Основни задачи – на огнестрелното оръжието: идентификационни и неидентификационни.
- Идентификационните задачи най-често са свързани с установя¬ване на конкретното оръжие, чрез което е произведен изстрелът.Ос¬нованието е,че микрорелефът на всяка част отдадено огнестрелно оръжие е индивидуален; изпратеният за изследване предмет представлява ли част огнестрелно оръжие; към кой вид /модел, образец/ се отнася и др.
- Неидентификационните задачи са свързани с установяване на обстоятелства, при които е произведен изстрелът, годността на огнест¬релното оръжие да произведе изстрел и др.
4. Основни задачи – на боеприпасите:
- Идентификационните задачи са: изпратеният за изследване куршум изстрелян ли е от огнестрелното оръжие, което е обект на експертизата; гилзата изстреляна ли е от същото;куршума и гилзата представляват ли части от един патрон и др.
- неидентификационни биват 3 групи следи - зареждането на огнестрелното оръжие; изстрела- от жилото на ударника; изхвърлянето на гилзата от огнестрелното оръжие.
5. Осъществяване-етапи/4/.
- Предварителното изследване - експертът се запознава с начина, по който са опаковани, проучва дали е възможно поради неправилно опаковане и транспортиране да са причинени допълнителни следи върху тях.
- Разделното изследване - установяване на техния калибър, вид, година на производство и пр.
- Сравнителното изслед¬ване - осъществява чрез сравнителен микроскоп. изследване на куршумите и гилзите и сравни¬телните образци се осъществява не само от гледна точка на формата на следите, но и на дълбочината на техния релеф. За целта се изготвя профилограма на дълбочината на релефа на следите върху сравняваните куршуми и гилзи, която се подлага на сравнителен анализ.
- Оценка на резултатите - Заключението на експерта се осъществява на базата на ком¬плексна оценка на резултата от сравнителното изследване. Въпросът за наличие или отсъствие на тъждество се решава по-трудно при изслед¬ване на куршуми, защото върху тях обикновено има и допълнителни следи, причинени от поразената преграда. Поради тази причина е възможно между следите върху куршума, изпратен за изследване, и съответните сравнителни образци да има както сходство, така и раз¬личие.
6.Неидентификационни за боеприпасите:към кой вид /тип, образец/ се отнасят патроните;куршуми и гилзи;фабрично или самоделно е производството;от какъв вид /модел, система/ са; изстреляни ли са с вида, системата на огнестрелното оръжие, за което са предназначени, и др.
7. Поразената преграда са поставени следните въпроси:изменението върху преградата причинено ли е от огнестрелно оръжие;от какъв калибър е куршумът, с който е поразена преградата;с какъв вид огнестрелно оръжие е изстрелян куршумът, пора¬зил преградата;кое е входното и изходното отверстие в поразената преграда;от какво разстояние е произведен изстрелът;каква е била посоката на изстрела;от какъв ъгъл е произведен изстрелът;от кое място е произведен изстрелът;каква е последователността на изстрелите;каква е давността на изстрела.