Съдебна криминалистическа експертиза на следи от моторни превозни средства

1.Същност Основанието за назначаване на трасологическа експертиза на следи от МПС възниква от факта на намерените на местопроиз¬шествието следи и необходимостта чрез тях да се докажат свързани с разследваното събитие обстоятелства - от кое моторно превозно средст¬во са образувани, каква е била посоката и скоростта на движението му и т.н.. Видът на причинените следи зависи от два основни фактора - естество на следовъзприемащата повърхност и механизъм на образуване на следата.
2. Обект на идентификационно изследване могат да бъдат и сле¬пи - отпечатъци, които са образувани в резултат на сблъсък на МПС с някаква преграда /друго МПС, човек, дърво и пр./. Доколкото тези следи отразяват индивидуалност на микрорелефа на съответната част от МПС /решетка, броня, радиатор и др./, е възможно да се осъществи иденти¬фикационно експертно изследване.
3. Основни задачи:
- от какъв тип, модел, марка е причинена изпратената за из¬следване следа /нейно копие/;
- от изпратената за изследване гума ли е причинена следата;
- какъв е механизмът на образуване на следата;
- каква е била посоката на движение на моторното транспортно средство и др.
4.Осъществяване-етапи/4/.Идентификационното изследване се осъществява в съответствие с общите положения на криминалистическата идентификация: провеждане на предварително, разделно и сравнително изследване на обектите на експертизата.При сравнителното изследване се изучават общите и частните признаци на обектите, в резултат на което се установява нали¬чие или отсъствие на тъждество.В резултат на този изследователски процес се прави извод за наличие или отсъствие на тъждество, който ре отразява в заключението на експерта.