Съдебна криминалистическа експертиза на следи от инструменти и други предмети

1.Същност. Тази експертиза се назначава, когато върху даден обект се от¬крият следи-отпечатъци от инструменти и други предмети.Следите-отпечатъци от инструменти и други предмети,които са обект на експер¬тиза, най-често са причинени при взломяване на прегради, заключващи устройства и др.Ето защо тези експертизи често се определят като експертизи на следи от оръдия за взлом. Възможно е обаче да са от други дейности или да са смесени.
2.Обект на експертно изследване са следата и предполагаемия следообразуващ обект.
3.Задачи-предмет: идентификационни и недентификационните.
3.1. Идентификационни задачи:
- от един и същ предмет ли са причинени откритите върху различни обекти следи;
- с представения за изследвания предмет ли е извършено взломяването, респ. е причинена следата.
3.2. Недентификационните задачи:
- от коя страна /вътрешната или външната/ е извършено взломяване на преградата;
- какъв е видът на инструмента /предмета/, чрез който е причи¬нена следата;
- в каква последователност са образувани следите от оръдието или инструмента;
- в резултат на какви действия е образувана следата.
4.Осъществяване-етапи/4/.
- Предварителното изследване - експертът се запознава с постановлението /определението/ за назначаване на експертизата и изпратените за изследване обекти. Основната му задача е да проучи задачите, които му се възлагат, вида и състоянието на обек¬тите на експертизата от гледна точка на годността им да бъдат изследвани в съответствие с предмета на експертизата.
- Разделното изследване - изучават общите и частните признаци на изпратените за изследване следи от оръдия за взлом, както и съответните оръдия.Преценява се от коя част на из¬пратеното за изследване оръдие е причинена съответната следа /сле¬ди/, изграждат се версии за механизма на тяхното образуване.
- Сравнителното изследване - да се установи дали има тъждество или различие между признаците на сле¬дата и предполагаемата следообразуваща част на изпратения за изследване инструмент /предмет/.
- Оценка на резултатите - В резултат на сравняване на общите и частните признаци на изследваните обекти експертът прави извод за наличие или отсъствие на тъждество.За да се направи извод за тъждество,трябва да е налице неповторима съвкупност от съвпадащи признаци.