Съдебна криминалистическа експертиза за техническо изследване на документи

1.Същност. Документите могат да бъдат предмет не само на почерково,автороведческо,но и на техническо криминалистическо изследване независимо дали текстът,който се съдържа в тях,е ръкописен, машинописен ли е написан с друго техническо средство.При провеждането на тази експертиза се използват не само криминалисти¬чески, но и физически, химически, фотографски и други методи и свърза¬ните с тях технически средства/лупи,микроскопи,източници на и ултравиолетови и инфрачервени лъчи и др./.
2.Обект. може да бъде целият документ или отделни негови реквизити /част от текста, подпис, печат и пр./, както и материали и технически средства, чрез които са изготвени /или се пред¬ полага, че са изготвени/ изпратените за изследване документи.
3. Задачи-предмет: идентификационни и недентификационните.
- Идентификационни задачи - установяване на техническото средство, с което е написан до¬кументът;установяване изпълнителя на машинописния текст;установяване целостта на документа чрез неговите части.
- Неидентификационни задачи - установяване на материалите,с които е изготвен документът;установяване на подправки в документа; разчитане /възстановяване/ на видими и слабовидими текстове в документа; установяване времето на написване на документа;изследване на отпечатъци от печати, щемпели, пишещи маши¬ни, принтери и друга размножителна техника.
3.Видове експертизи-12 вида.
3.1. Експертиза за изследване материалите на документа.
В предмета на тази експертиза се включва изследване на хар¬тията, химическия състав на щрихи от молив,мастило от писалка,хи¬микал,лента на пишеща машина,печати,принтери и др.Основната задача е да се определи вида на съответния материал въз основа на физикохимичните свойства на изследваните обекти.
3.2. Експертиза за установяване на подправки в документа.Целта е за установяване на подправ¬ки в документа.
3.3. Експертиза за установяване на добавка в съдържанието на документа. Добавката в документа е начин за промяна на неговото съдържа¬ние чрез дописване на изречения, отделни думи, букви или цифри. Може да бъде извършена ръкописно или чрез печатащо техническо средство.
3.4. Експертиза за установяване „кражба" на подпис.Когато подписът върху документа е автентичен, но естеството и съдържанието на документа не съответстват на волеизявлението на неговия притежател е налице т.нар. „кражба на подпис".Тя може да бъде извършена по различни начини:използване на празна бланка или празен лист хартия, върху които е положен подписът на дадено лице; празното място между подписа и съдържанието на документа е изряза¬ни и върху него е добавен текст; при подписването на даден документ и е поставя индиго с цел получаване на подпис и върху празен лист и др.
3.5. Експертиза за установяване на техническа подправка ни подписи.Състои се в пренасяне чрез технически средства подписа на дадено лице върху документ.Това може да бъде осъществено чрез откопирване на подписа /чрез индиго; натиск с остър твърд предмет; прерисуване срещу светлинен източник/; пренасяне на подписа /чрез овлажнена фотохартия или фотолента/; чрез цинкографско клише; копиране чрез ксерокс и др.
3.6.Експертиза за установяване на преправки в документа.Насочена към отделни букви или цифри с цел тяхното изменение в други букви или цифри, имащи аналогична графична форма, например „е" на „о” и т.н.
3.7.Експертиза за установяване на подмяна на фотоснимки и марки в документи.
3.8. Експертиза за установяване на подмяна на отделни листи в документи. Тази експертиза се назначава, когато документът /паспорт, трудова книжка, диплома и др./ се състои от няколко листа и възникне съмнение, че някои от тях са подменени.
3.9.Експертизи за разчитане и възстановяване на невидими н слабовидими текстове в документи.
Основание за назначаването на тази експертиза възниква, когато поради естествени процеси /слънчева светлина, влага и др./, умишлени или непредпазливи действия текстът в даден документ не може да бъде прочетен, защото е слабовидим или невидим /поради изтриване, заливане с вещество и др./.
3.10. Полиграфична експертиза. В предмета на полиграфичната експертиза се включва изслед¬ване на документи, които са изготвени в печатна форма - отпечатъци от печати, щемпели, текстове, написани на пишещи машини, принтери, факсове, касови апарати и др., както и съответните печатни устройства.
При назначаването на тези експертизи могат да се поставят иден¬тификационни и неидентификационни задачи. Идентификационните са свързани с установяване на конкретния печат, щемпел и техническо средство, които са използвани за изготвянето на документа, а неидентификационните - за други обстоятелства, свързани е изготвянето на документа.
3.11. Експертизи за установяване времето на написване на документа.В зависимост от обстоятелствата по делото, които са предмет на доказване, е възможно да възникне необходимост от установяване на абсолютната или относителната давност на написване на документа.Под абсолютна давност се има предвид установяване на точното вре¬ме - година, месец, ден на изготвяне на документа. Относителна давност е периодът, в който е изготвен документът - преди настъпване на определено събитие или след него; преди изготвянето на даден документ или след него и т.н.