Съдебна криминалистическа експертиза на следи от човешки крак и обувка.

1.Същност. Назначава се, когато на местопроизшествието или върху друг обект /облекло на човек и пр./ се открият следи от крака и възникне необходимост от идентифициране на човека, респ. обувката или чо¬рапа посредством съответната следа. Обект на експертиза най-често са следи от обувки. По-редки са случаите, когато се провежда експер¬тиза на следи от бос крак или обут в чорап.
2. Обект. На експерта могат да бъдат изпратени обектите, по които има следа от крака, респ. обувки и чорапи, както и отпечатъци и отливки им съответните следи.Отпечатъци и отливки на следите се изготвят, когато не могат да бъдат иззети от мястото, където се намират.Фотоснимката на следата също може да е обект на експертно изследване.
3.Задачи-предмет:идентификационни и неидентификационни.
3.1. идентификационни задачи на експертизата на следи от крака:
- от едно и също лице ли са причинени изпратените за изслед¬ване следи /или техни копия/ от бос крак;
- от една и съща обувка /или чорап/ са причинени изпратените за изследване следи /или техни отпечатъци и отливки/;
- от изпратените за изследване обувки и/или чорапи е причинена следата;
-от лицето,което е посочено в акта за назначаване на експер¬тизата е причинена следата.
3.2. неидентификационни задачи:
- има ли на дадена повърхност следи от боси крака;
- следата отразява ли индивидуални особености на крака, който я е причинил, респ. обувката или чорапа, и годна ли е за идентификация;
- какъв е приблизителният ръст на човека, който е причинил следата от крак, респ. обувка или чорап;
- кои са специфичните особености в походката на човека;
- какъв е механизмът на образуване на следата;
4.Заключение. Докато изводът на разследващия орган има значение за изграждане на версии относно лицето,причинило следите от крака,заключението на експерта за посочените обстоятелст¬ва може да се използва в процеса на доказването.Трябва да се направи тази разлика.