Съдебна криминалистическа експертиза на следи от ръка /дактилоскопна експертиза/

1.Същност-правно основание. Дактилоскопна експертиза се назначава, когато в процеса на разследването са иззети следи от ръце /от пръсти и длани/ и е необ¬ходимо да се идентифицират лицата, които са ги причинили, както и да се получат други данни за участниците в разследваното събитие и механизма на възникването им. Следите от ръце могат да бъдат иззети от местопроизшествие, веществено доказателство или от друг пред¬мет.
2. Обект и задачи на дактилоскопната експертиза.
2.1. Обект на дактилоскопната експертиза са следите от ръце или техни копия /отпечатъци,
фотоснимки/ и сравнителни образци - отпечатъци на пръсти и длани на заподозрени лица в дактилоскопен лист или дактилоскопна карта от дактилоскопната картотека.
2.2.Предмет,т.е. задачи.Те са иденти¬фикационни и неидентификационни.
Основната идентификационна задача при този вид експертиза е да се установи лицето, което е причинило следата от ръка. Решаването й е възможно благодарение на индивидуалността на кожния релеф на дланта и пръстите на всеки човек.Индивидуалността на кожния релеф на човешката ръка се опре¬деля от папиларните линии, флексорните и други линии, намиращи се откъм длановата част на ръката,а на върха на папиларните линии се намират порите, от които се отделя потомастен секрет, част от който се наслоява върху местата, които се докосват от ръката,това е основна причина за образуването на следи от ръце. Порите представляват фигури с неправилна форма /овална, триъгълна, многоъгълна и пр./, които се отличават със своята индивидуалност.
При назначаването на дактилоскопната експертиза се поставят следните основни идентификационни задачи:от кое лице са следите от ръце;откритите на различни места и предмети следи от ръце от едно и също лице ли са.
2.3.Към неидентификационни задачи на дактилоскоп¬ната експертиза се отнасят следните:
- върху изпратения за изследване предмет има ли следа от ръка;
- в резултат на какво действие е образувана следата от ръка /хващане, пипане и пр./;
- в каква последователност са образувани следите от ръка;
- има ли някакви особености по длановата част на ръката /мазоли, следи от рани и др./;
- от кой пръст и от коя ръка /лява или дясна/ е образувана сле¬дата;
3.Извършването на дактилоскопната експертиза се осъществява в четирите стадия, характерни за всяка криминалистическа идентифи¬кационна експертиза: а/предварително изследване на обектите;б/раз¬делно изследване на обектите;в/сравнително изследване на обектите и г/оценка на резултатите от изследването.
3.1. Предварително изследване на обектите се състои в оглеждане състоянието на обектите на експертизата с цел да се установи:
а/дали са посочени в постановлението/определението/ за назна¬чаване на дактилоскопната експертиза;
б/ спазени ли са правилата за изземване на следата от ръка;
в/ дали са настъпили някакви изменения в състоянието на сле¬дите при изземването, опаковането и транспортирането им;
г/ от коя част, респ. пръст на ръката са причинени изпратените за експертно изследване следи и дали тяхното състояние ги прави годни за идентифициране;
д/ изучаване на физическите свойства на обектите, върху кои¬то се намират следите от ръце;
3.2. Разделно/самостоятелното/ изследване на обектите на дактилоскопната експер¬тиза е да се открие онази съвкупност от общи и частни признаци, която да послужи като база за сравнение с образците.т.е. вниманието на експерта се концентрира върху онази част от следата,където най-ярко,без деформации са отразени признаците на следообразуващата ръка.
3.3. Сравнително изследване на обектите на дактилоскопната експертиза-два етапа.
Първо етап се сравняват общите признаци на изследваните обекти дали има сходство или няма,ако няма се прекратява изследването,но ако има сходство в общите признаци се пристъпва към втория етап - сравняване частните признаци на следата от ръка и съответните признаци от дактилоскопната карта.
4.Заключението на експерта се основава на цялостната оценка на съвпадащите и различаващите се признаци, които са установени кри сравнителното изследване на обектите на дактилоскопната експер¬тиза. Признаците се оценяват както от качествена, така и от количест¬вена гледна точка.Обикновено се придружава от фото¬снимка на сравняваните обекти и схема на местоположението на част¬ните признаци в следата, при които е установено тъждество с частните признаци на отпечатъците в дактилоскопната карта.При съединяване на точките на съвпадение се получава многоъгълник с неправилна форма.Тази геометрична фигура е строго индивидуална.Аналогична геометрична фигура се из¬готвя и за точките на съвпадение, които са открити върху отпечатъка от дактилоскопния лист.Двете схеми се изготвят в еднакъв мащаб.По този начин графично се илюст¬рира установеното тъждество или различие.