9. Значение на КМП.

Тази конференция утвърждава основните принципи на морското право, утвърждава пътят за решаване на проблемите при използване на световния океан, решават се редица спорни въпроси, запълва очевидни празноти в действащото морско право и създава нови институти, принципи и норми в Морското право.

Тази конвенция създава нов правен ред в световния океан, чрез нея се улесняват връзките между държавите, корабоплаването, въздухоплаването, възможности за ефикасно усвояване и съхраняването на ресурсите на световния океан и опазване на околната среда.
Висящите проблеми по отношение на тер.море – то се установява до 12 мили от т.нар. изходни линии. Определя се и изходната граница на континенталния шелф – 200 метра.

Запълването на празноти в съществуващото право става с подобряване на режи на корабоплаването, преминаването през проливите, ограничаване броя на свободите, разширяване обхвата на разпоредбите, свързани с опазването на околната среда.

Важна част от този принос – уреждат се много от проблемите по отношение на решаването на споровете между държавите.

Създаването на нови институти и принципи се изразява в създаването на изключителната икономическа зона, районът и т.нар. държава на пристанищата.