8. Международни договори и международни обичаи

За да стане международният договор част от вътрешното право, трябва да бъде ратифициран, да бъде обнародван и да е влязъл в сила за България.
Ратифициране означава да е влязъл в сила по съответния ред. Някои международни договори по силата на Конституцията преди не са се нуодаели от кодификаця, а по друг начин влизат в сила.
Решение на КС №17 от 1992 г. Разделя международните договори в няколко групи: ратифицирани, но необнародвани ; нератифицирани, но влезли в сила по друг начин. Според решението тези международни договори стават част от вътрешното право, но нямат предимство пред него.
Международни договори, по които България е страна:
1.Двустранни международни договори – договори за правна помощ
-Консулските конвенции
-Търговски спогодби
-Договор за търговия и мореплаване
-Договор за стокообмен и плащане
-Договор за насърчаване и взаимна закрила на инвенстициите /инвестиционни спогодби
-Договор за избягване на двойното данъчно облагане
-Двустранни спогодби за размяна на работна сила
-Двустранни договори в областта на международния транспорт
-Двустранна спогодба за въздушните съобщения
2.Многостранни международни договори
Първите подобни конвенции са в областта на закрила на интелектуалната собственост /по Ньойския мирен договор/.
-Конвенция на ООН относно договора за международна продажба на стоки /Виенската конвенция/
-Европейска конвенция за външнотърговски арбитраж
-Европейска конвенция за обмен на правна информация между държавите
-Нюйоркска конвенция за признаване и изпълнене на чуждестранни арбитражни решения
-Конвенция за уреждане на инвестиционните спорове между държавите и гражданите на други държави
-Конвенция за създаване на Агенция за многостранно гарантиране на инвестиции
-Учредителен договор на международната финансова корпорация
-Конвенция за премахване на изискванията за легализацията на чуждестранни публични актове
-Конвенция в областта на международната закрила на интелектуалната собственост – Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост, Бернска конвенция за закрила на литературата и художествените права, Женевска универсална конвенция по авторско право, Лисабонската спогодба за произхода на наименованията и тяхната регистрация, Мадридската конвенция за марките, Хагската конвенция за промишлените образци и тяхната международна регистрация, Вашингтонски договор за международно патентно коопериране, Европейска патентна конвенция.
-Виенска конвенция за ядрени вреди
-Многостранни конвенции на Международната организация на труда – над 100
-Конвенция в областта на семейните и брачни отношения с международен елемент
-Конвенция за защита правата на детето
-Конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осигуряване
-Конвенция за гражданството на омъжената жена
-Конвенции в областта на международния транспорт
-Варшавска конвенция за уеднаквяване на някои правила в областта на международните въздушни превози
-Конвенция относно договорите за международния автомобилен превоз на товари
-Конвенция за международните железопътни превози
-Споразумение за международното железопътно сточно съобщение
-В областта на речния транспорт – Шиефокско споразумение за превоз на товари по Дунав и Белградска конвенция за международното корабоплаване по Дунав
3.Международен обичай
За да бъде признат той, трябва да бъде санкциониран от държавата – да го е признала в правна норма. Може да стане както в закон, така и в международен договор. В ТЗ – чл.605 /2/ България изрично го признава: “Ако не е уговорено друго по един международен договор…Чл.24, 26 КТМ – Страните по един договор за морски превоз могат да…
Ако страните не са го признали, се счита, че това е обичай, който е извесетен – напр. Виенската конвенция за международна продажба на стоки.