7. Източници на българското Международно частно право

1.Вътрешноправни източници
У нас няма кодификация на МЧП. Нормите на МЧП са разпръснати в закони.
Основен източник е Конституцията. В нея има основопалагащи принципи – важат и за МЧП. Съдържащите се в Конституцията основни принципи на МЧП, които имат пряко приложение са:
-Примат на международното право над вътрешното право – чл.5 /4/
-Принципите на уредба на собствеността – изравняване на публична и частна собственост – чл.17. Принудителното отчуждаване на собствеността става на законова основа с ефективно обезщетение. Чл.18 урежда– вещите, изключителна държавна собственост, монопол, отстъпването на концесия.
-Закрила на инвестициите и стопанската дейност на местни и чужедестранни ФЛ – чл.19 /3/.
-Специална уредба на правото на собственост на чужденци и чуждестранни ЮЛ – чл.22
-Правото на ползване и други ограничени вещни права на чужденци в България – чл.22 /2/
-Отечественият закон – чл.25 /1/
-Национално третиране на чужденците – чл.25 /2/
-Закрила на обектите на интелектуална собственост – чл.54.
Кодифициращи норамтивни актове
-СК – глава 11 – миникодификация на брачните отношения.
-Кодекс на търговското мореплаване
-ГПК
-Кодекс на труда
-ТЗ /с кодифициращ характер е
Законите
-Закон за международните договори на РБългария
-Закон за държавната собственост /общинска собственост/, ЗС
-Валутният закон
-Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
-Закон за концесиите
-Закон за чуждестранните инвестиции
Закон за чужденците
-Закон за убежището на чужденците
-Закон за гражданската регистраця
-Закон за банките
-Закон за търговския международен арбитраж
Закон за защита на конкуренцията
-Закони за закрила на интелектуалната собственост – Закон за авторското право и сродните му права, Закон за патентите, Закон за промишления дизайн, Закон за марките и географските обозначения
Подзаконови актове
-Указ 2242 за свободните зони
-Правилник за приложение на Закона за държавната собственост
-Правилник за приложение на Закона за концесиите
-Наредба за регистрация и контрол на задграничните дружества с българско участие
-Наредба №17 на Министерството на правосъдието за условията и реда за осиновяване на дете-български гражданин от чужденец по чл.136 СК.