6. Резултати от Женевските конвенции.

Решението за свикване на конференцията през ‘58г. е взето от общото събрание на ООН със спец. резолюция. Приети са 4 международно правни акта. Значението на конференцията – положено е началото на универсалната глобална кодификация на обичайното морско право – определяне режима на моретата, статута, използването и опазването на ресурсите и др; разширява се договорното право в областта на морското право; въведени са нови принципи и норми в това, вече писано право. Тези норми се възприемат и от държавите, които не са участвали в конференцията.

Териториалното море – крайбрежните държави упражняват суверенитет,но тогава не е било определено до къде ще е вътрешната граница.
За прилежащата зона също не е била определена ширината.
Установяват се свободи на откритото море – достъп на всички държави, прилагане на закона на флага, свобода на корабоплаването и др.
За шелфа също не се е определила външна граница на тази конференция.

Следващата конференция е ‘60г. Да се решат висящите въпроси за ширините на морските територии. Тези конференции са сполучлив опит за прогресивно развитие и кодификация на морското право. Свиква се нов световен форум по морско право; тези конференции включват в договорното право редица принципи и норми, които биват кодифицирани в специални конвенции по-късно след ‘60г. Тези конференции оказват влияния не само върху морското, но и върху развитието на цялото договорно право в рамките на ООН.