6. Източници на Международното частно право

1.Вътрешноправни – Конституцията, доктрината, законите, съдебната и арбитражната практика, подзаконовите НА
2.Международноправни – международни договори /двустранни и многостранни/, международни обичаи, международна съдебна и арбитражна практика.
Източници на МЧП в отделните правни отрасли.
ІКонтинентална правна система /България е тук/.
Тя се дели на три подсистеми:
1.Романска/латинска/, наследник на РП. Основен неин представител е френското право. Френската система на МЧП се дели на:
-Поданство/националност
-Стълкновение на закони
-Стълкновение на юрисдикции
-Право на ЕС
-Статут на чужденците
Източниците в романската система не са кодифицирани – няма общ кодекс, а нормите на МЧП са разпръснати в гражд.закони, търг.закони, семейно право, транспортно право и др.
Основен източник са гражданските и търговските източници.
Франция е инициатор на множество многостранни договори в материята на МЧП.
Италия – източниците на МЧП тук са кодифицирани, имат Закон по МЧП 1995 г.
Испания – няма кодификация, нормите са главно в граждански закони.
Румъния – имат кодекс – Закон за МЧП 1992 г.
2.Пандектна подсистема
Вътрешноправните източници на МЧП са кодифицирани – Закон за МЧП в Австрия 1982 г.
Германия, Швейцария и всички други държави, които са под влияние на пандектната система – Полша, Чехия, Турция, Япония. Холандия, Белгия и Люксембург – Закон за кодекс на Бенелюкс.
Най-новият Закон по МЧП е повлиян от германското право и е законът на Словения.
3.Скандинавска подсистема – близка до английското право.
-Правното положение на съдията в процеса
-Системата на доказателствата
И тук няма кодификация, но има т.нар. миникодификация на отделни дялове. – международни търг.отношения и международни превози. Уеднаквили са уредбата на морското право.
ІАнглосаксонската правна система – Великобритания плюс доменионите й, плюс САЩ, плюс повлияните от тях държави.Тази система тръгва от системата на /Common law/.Това е обичайното, прецедентно право. То е било в основата на английското право и впоследствие преминава в САЩ и доменионите. Още в самото начало възниква и писаното право / Statut law/, но законът е имал второстепенно значение. Така е било до средата на миналия век – Световните войни. След това положението се променя и основен източник става не обичайното, а писаното право.
Великобритания – вътрешноправните източници сне са хомогенни. Действа Закон за МЧП на Англия /общи разпоредби/ от 1995 г., който кодифицира основните текстове на МЧП. Той не се прилага в Шотландия – там влияние има френското право.
САЩ – има федерално законодателство. На федерално ниво липсва кодификация, но има кодификация във важните сфери – търговските отношения и транспортните.
На щатско ниво има огромно разнообразие. Луизиана /бивша френска територия/ - ситуацията е подобна на Шотландия – гражд.кодекс със специален раздел – норми на МЧП. Във всички други щати нормите са разпръснати в гражд.закони.
Британските доминиони – Канада. КТя е разделена на провинции и има законодателства на провинциите. Квебек – копие на Франция.В гражд.кодекс на Квебек има специален раздел с норми на МЧП. Другите провинции следват британската традиция – разпръснатост на нормите.
Доминиони – Австралия и Нова Зеландия – нямат кодификации.
Латиноамериканска правна система.
Общият признак – държавите в Латинска Америка се създават преимуществено по международно договорен път и това става под егидата на регионални организации – Пан американски съюз, организация на американските държави, а сега специален орган – Интерамерикан конференция по МЧП, която се свиква всяка година. Първата е през 1889 г. И на нея се приемат първите многостранни международни договори в материята на МЧП. Конференцията в Хавана през 1928 г – приема се кодексът на Бустананте. Това е един многостранен международен договор, подписан, подписан от почти всички държави от Латинска Америка. Действа и досега.
1994 г. – Мексико – Интерамериканска конвенция за приложното право към международните договори – важна е . Признава се за най-доброто постижение за МЧП.
ІV.Хиндуистка и Ислямистка правни системи
Това са най-древните правни системи в света. При това действаща в Индия. Съчетание на хиндуисткото право с английското право – най-толерантната правна система към различни религии, раси, вероизповедания. Няма кодификация. Десйтват два закона – изцяло хиндуистки – древни обичаи: Закон за хиндуисткото наследяване и Закон за хиндуисткото осиновяване.
Така са уредени и отношенията с международен елемент. В държавите на Централна Африка също се прилагат хиндуистките закони.
Ислямско право – нетолерантност към различните раси, вероизповедания. Стремеж зца подчиненост на всички под шериатското право. Има три подсистеми
-Фундаменталистите – всичко е Шериат – Иран, Саудитска Арабия. Трудно се присъединяват към МЧП.
-Съчетание между ислямските правни норми и светското законодателство. Влияние на френското право – нормите на МЧП са разпръснати във вътрешните закони.
-Държавите с кодификация на МЧП – Йемен, Тунис, Турция – изцяло светска държава, ислямът няма влияние върху законодателството. Законът за МЧП на Турция е повлиян от Германия.