5. Специфични принципи на морското право.

Те са предопределящи за регулиране на отношения между държавите и са много по-конкретни.
- Използването на световния океан за мирни цели. Виждането е,че океанът не трябва да служи за противопоставяне между държавите, а да подкрепя разбирателството. Чрез него се гарантира сигурността на държавите; използват се ресурсите на океана на равноправни начала; ясно определяне на рамката на приложение на нац. юрисдикции на държавите; По пътя на преговорите да се определят както статута , така и режима на ползване на различните морски пространства; Правото на мирно преминаване през териториално море, проливи, канали; Правото на транзитно преминаване; свободата на откритото море – използва се само за мирни цели;

- За обявяване на района като общо достояние и наследство на човечеството – това е нов институт на морското право, този вид пространство е свързано с използване на богатствата на морското дъно. Черно море няма такова понятие , район, защото дъното няма богатства. Нямаме и открито море,защото е малко по площ. Района има статут на открито море, но се характеризира, че използването му е свързано с ресурсите на дъното; създават се и специализирани институции, във връзка с използването на районите;

- Принцип за използването на ресурсите – за рационалното им използване и опазване. Да се използват ефективно и рационално ресурсите, да се пазят изчезващи видове. Когато е под национална юрисдикция – самата държава носи отговорност за опазване и използване на богатствата. Не само трябва да се уважава този принцип, но и да се прилагат нормите, които го постановяват – има модерни държави, които злоупотребяват с правото на използване.
- Принцип за научни изследвания – свобода на морските научни изследвания – благодарение на тях може да се стигне до рационално използване и опазване на океана. Самото научно изследване е свързано с националните законодателства, с финансиране.
- Принцип за опазване на морската среда – има специална норма за това – задължение за държавите; при всички дейности държавите трябва да опазват средата, има изисквания при планиране и провеждане на дейностите в моретата.