56. Международна договорна уредба на наследствените ПО в българското МЧП

-Консулски конвенции
Уредбата зависи дали между държавите-съдоговорителки по конвенцията няма сключен договор за правна помощ. Ако има договор за правна помощ – там е подробно уредено.
Консулските конвенции между държавите, които нямат ДПП, имат по-подробна уредба за функциите на консула в областта на наследяването.
1.Консулът има право да бъде уведомяван от компетентните органи на приемащата страна за откриване на наследство на гражданин на изпращащата държава върху територията на приемащата.
2.Има право да присъства при изготвянето на описа на вещите и при запечатването им в приемащата държава.
3.Може да събира допълнително информация относно наследствените имущества с цел включването им описа, след като той е изготвен.
4.Може да представлява наследниците, които са граждани на изпращащата държава пред компетентните органи в приемащата държава.
5.Когато транзитен пътник-гражданин на изпращащата държава почине в приемащата държава и там се открие наследство, консулът има право да получи личните вещи, парите и документите, като е длъжен да уведоми общината и да ги предаде там за връчването им на наследниците.
-Договори за правна помощ
Някои от тях възприемат единния подход / ДПП с Югославия, Куба/. Повечето обаче възприемат разделния подход.
-наследяването по закон
-наследяването по завещание
-кръга на наследниците
-способност на лицата да завещават-принципа на приложимост на личния закон
-форма и условия за действителност
-уреждане на незаетото наследство
Формата – алтернативно – или личния закон или закона по местопоставянето.
Незаетото наследство – по принцип ДПП използва стълкновителния метод. Незаетото недвижимо имущество се разпределя по правото на държавата по местонахождението му. Движимото имущество – по последното местожителство на наследодателя. Изключение: ДПП между България и Югославия – прекия метод. Незаето недвижимо имущество отива в полза на държавата, където се намира. Движимото – в държавата, където наследодателят е имал последно местожителство.