53. Осиновяването в българското МЧП

Уредба
Вътрешноправни източници:
-Чл.136 СК,
-Указ 1336,
-Наредба №17 на Министерството на правосъдието за условията и реда за даване на съгласие за осиновяване на дете-бълг.гражданин от чужденец
-Закон за закрила на детето
Международноправни източници:
-Договори за правна помощ
-Консулски конвенции
-Конвенция на ООН за правата на детето
-Конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване
1.Осиновяване на бълг.гражданин от чужденец
Действието на осиновяването се урежда от отечествения закон на осиновителя, а прекратяването – от отечествения закон на осиновения.
Иска се съгласие от компетентния бълг.орган – Министерството на правосъдието и делото се гледа от бълг.съд – Софийския градски съд.
Подробна уредба – Наредба №17 на Министерството на правосъдието. Генерално условие – детето да е навършило 1 година и да не е навършило 18 г. Може да е по-малко от 1 г., ако е рождено дете на български гражданин и съпругът-чужденец иска да го осинови.
Процедура
Чужденецът трябва да представи удостоверение за осиновяване според отечествения закон. Ако чужденецът живее постоянно в България , трябва да отговаря по неговото отечествено право.
Законът въвежда административни изисквания. Чл. 136а регламентира правомощията на Министерството на правосъдието – компетентният орган, който осигурява дейността по осиновяването в сътрудничество с чуждестранния орган и акредитирани органи /рег. по ЗЮЛНЦ/.
Министерството на правосъдието има контролни и административни функции.
Посредничеството се извършва от акредитирана организация, регистрирана по ЗЮЛНЦ. Тя представя на МП искането за осиновяване. Наредба №17 – бъдещите родители подават молба чрез акредитирана организация. Акредитираната организация комплектова документите и напътства осиновителите. Прави се досие, което се предоставя на МП – с всички данни на бъдещия родител ; на родителя – подробна информация за детето. Тя предоставя на осиновителя информация за правата и задълженията и правните последици от осиновяването, съобразно правните норми в отечествената държава на осиновителя.
Уведомява се министърът на правосъдието за съгласието или несъгласието на осиновителите да осиновят детето. След като министърът разгледа документите, дава отговор. Решението му се свежда до знанието на осиновителите. Отказът може да се обжалва по ЗАП.При съгласие преписката отива в Софийския градски съд. Акредитираната организация осигурява процесуално представителство на осиновителя пред съда, а след като бъде извършено осиновяването организацията посредничи за издаването на разрешение за напускане на държавата и влизане в държавата на осиновителя. Съдейства и за издаване на постоянно разрешително за пребиваване в приемащата държава. Осигурява подходящи условия за превоз на детето до границата или летището, а по искане на осиновителите – и до мястото, където то ще бъде настанено.
На всеки 6 месеца организацията представя доклад пред МП за състоянието на детето ; съдържа оценка. Проверката се прави в рамките на 2 години.
Ако в приемащата държава местният съд не признае решението за осиновяване от СГС, организацията има задължение да предприеме действия за връщане на детето.
136 е – създава се Съвет по международно осиновяване към МП и документите преминават през него.
Социално-здравни кабинети изготвят списъци с деца, чиито родители са дали съгласие за осиновяване.
Към документите се прилага декларация, че осиновителите знаят,че осиновяването не е свързано със спонсорство или плащане в дома, откъдето е детето. Осиновителите представят комплект от документи:
-Документ за брак
-Документ, че не са лишени от родителски права
-Документ за финансово състояние
-Доклад от компетентния орган на осиновителите от тяхната държава с мотивите за осиновяване – история на брака и т.н.
-Медицинско за липса на тежка болест
-Медицинско на детето
-Съгласие на родителите
-Свидетелство за съдимост
-Декларация, че детето няма да се подлага на експериментално лечение и че няма да е донор
-Удостоверение, че по техния национален закон не се допуска преосиновяване или ако се допуска – да се подпише декларация, че това дете няма да се преосиновява.