52. Семейните отношения в българското Международно частно право

1.Произхода – прилага се отечественият закон към момента на раждане
2.Осиновяване – ако един от участниците в осиновителното правоотношение е бългр.гражданин, меродавен е СК. Чл.136 – когато осиновеният е бълг.гражданин, иска се разрешение от компетентния държавен орган и делото се гледа от бълг.съд /метариалноправна норма/. Законодателят добавя в чл. 136 – дори в отношенията да участват само чужденци, мерадовни ще са правилата по чл52 СК .Чл.52 – когато осиновителите са чужденци, разликата във възрастта между осиновител и осиновен – 15 г.
3.Родители-деца
Действието на осиновяването се урежда по закона на осиновителя, а прекратяването е по отечествения закон на осиновения.
4.Настойничество/Попечителство
Прилага се отечественият закон: 1.Права е задължения на лицата, които поемат функция на настойници/попечители – по отечествения закон на детето 2.учредяване, действие и прекратяване на настойничество/попечителство – отечественият закон на детето, поставено под настойничество/попечителство
5.Издръжка – чл.139 СК: регламентирани са само една група хипотези: когато се дължи издръжка от бълг.гражданин по отношение на чужденец ; когато чужденец търси издръжка от бълг.гражданин, се прилага СК.
Ако бълг.гражданин търси от чужденец, делото се гледа от бълг.съд.
За издръжка се прилага личният закон на търсещия.