5. Система на Международното частно право

Има система на МЧП като: 1.правен отрасъл и 2.като наука.Първата е систематизация на нормите, а втората-на знанията относно правната уредба, съдебната и арбитражна практика относно частните отношения с международен елемент.
МЧП като правен отрасъл има два дяла:
А/Уводен дял, който вкл. 2 групи норми: 1.нормите, регламентиращи правния статус на субектите на МЧП - ФЛ, държавата,ЮЛ, неперсонифицирани дружества, международни организации 2.нормите, уреждащи действието на особените институти – квалификация, препращане, установяване съдържанието на чуждестранното право, съображенията за обществения ред, заобикалянето на закона, взаимността, реторсията.
Б/.Главен дял – включва нормите, които регламентира отделни о групи частни отношения с международен елемент: общите граждански отношения с международен елемент – правни сделки, представителство, погасителна давност.
Норми, регулиращи вещните отношения: на вещни правоотношения на чужда Д и чуждестранни ФЛ и неперсонифицирани дружества и чужденците в България ; на вещни ПО на бълг.държава, бълг ФЛ и неперсонифицирани дружества и бълг.граждани в чужбина.
Норми, регулиращи облигационните отношения /вкл.договорните и извъндоговорните/.
Норми, регулиращи търг.отношения – търговски сделки и търг.договори, търг. ЦК, международна закрила на интелектуалната собственост, международни инвестиции.
Норми, регулиращи семейни и наследствени отношения.
Норми, регулиращи трудовите отношения – отношенията по полагане на труд от чужденци в България, отношенията по полагане на труд от българи в чужбина, особени хипотези.
Система на МЧП като наука:
Уводен, исторически дял и знания относно правната уредба на частните отношения с международен елемент.Тези три дяла са обединени в Обща част.
УводенІ дял – обхваща същност, предмет, функция на МЧП, система, систематичност, място, източници.
ИсторическиІІ дял – исторически план – знанията на историята за МЧП: възникване, развитие до наши дни ; развитие на МЧП до днес.
ІОбща част – изучаването на методите за правна уредба на частни отношения с международен елемент – видовете норми, спецификата на техния механизъм, на действие, по-специални стълкновителни правни норми, особени институти на МЧП, породени от особеното действие на тези норми ; стълкновение на закони в МЧП
ІОсобена част – правна уредба ; съдебна и арбитражна практика за отделните групи отношения с международен елемент.