4. Общопризнати принципи на морското право.

Тези 7 плюс 3 принципа са установени в Устава на ООН. Те са предопределящи във взаимноотношенията между държавите. Тези принципи са с императивен характер, важни са за цялото МПП, но се прилагат и за морското.
Принцип на суверенното равенство между държавите при използването и опазването на световния океан – изключва се диктата на една държава над другите. Трябва да се зачита суверенитета на всички държави. Когато се определя режима и статута на морските пространства отново се засяга това да се уважава и зачита суверенитета на другите държави.
Принцип за сътрудничество при използването и опазването на световния океан. Това намира приложение във всички дейност по море. Държавите трябва да си сътрудничат в духа на добронамереност, при взаимноизгодни условия и да уреждат всички възникнали проблеми именно в този дух.
Принцип за мирно решаване на спорове по отношение на използването и опазването на океана. Да няма война и конфликти, по мирен път да се решава всеки проблем по повод на използването на океана, да не се допуска зараждане на конфликти между държавите.
Принцип за отговорността на държавите – когато не изпълняват международните договори – например когато се нарушат задължения, свързани с използването на океана. Отговорността може да послужи и като вид гаранция, превенция, че държавите ще изпълняват своите задължения.