49. Патентоване в чужбина

Възможно е да стане чрез пряко заявяване пред съответното чуждестранно ведомство. Може да стане и по пътя на международната заявка, уредена в договора за патентно коопериране или по Европейската патентна заявка – Конвенция за издаване на патенти.
Условия:
При прякото патентоване заявителят /ФЛ, ЮЛ/ подава заявката до конкретно ведомство. Задължително е първо заявката да е подадена до нашето Патентно ведомство, за да се види дали патентоването на едно изобретение не би навредило на националната сигурност и отбраната. Прави се проверка в 3-месечен срок от органи на МВР и на Министерството на отбраната. Ако би навредило, заявката се засекретява и се издава секретен патент по Наредбата за секретните патенти /чл.24 ЗП/.На патента не се дава гласност.
Ако няма заплаха за националната сигурност, заявката се връща на заявителя и той може да я подаде в държавите, в които желае да получи патент.Това става по реда на местния закон.
По реда на международна заявка
-прилага се чл.67 и следващите от ЗП и Договорът за патентно коопериране. Заявката трябва да бъде оформена в 3 еднакви екземпляра на руски или английски език. Подава се чрез националното ПВ и се адресира до международното бюро на СОИС. Прилага се документ за платена такса и документ за предишен приоритет. ПВ отново прави проверка дали патентът трябва да се засекрети. В заявката трябва да има посочена страна /посочено ведомство/. Ако не е посочено, заявката се връща като непълна.
Международното бюро на СОИС извършва съответните експертизи, след това заявката отива в съответните посочени ведомства и започва процедура по съответния национален закон. Ако в България е започнала процедура, тя се спира до разрешаването на въпроса по международната заявка. Ако в чужбина е издаден международен патент, в България производството се прекратява.
Ако в България е издаден патент, в чужбина се издава патент само за незащитената част от изобретението.Могат да се запазят и двата патента по желание на заявителя.
По пътя на европейска заявка
Заявката се подава до Евр.патентно ведомство в Мюнхен или клона му в Хага от нашето ПВ. Заявката да е на английски, немски или руски. Плащат се такси. Евр.патентно ведомство проверява реквизитите й. Ако отговаря на условията, издава се патент за държавите, където е поискано.
Международни договори
1.Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост. По нея се създава “Парижки съюз” – участват всички държави-съдоговорителки по конвенцията. Тя регламентира принципа на националния режим-асимилацията, като го въздига в норма. Разпростира се за лица-граждани на държава-съдоговорителка и за лица, които не са такива граждани, но имат местожителство в такава държава. ЮЛ – ако имат на територията й сериозни действащи търговски или промишлени предприятия.
2.Договор за патентно коопериране
Държавите-съдоговорителки да създадат съюз за международно патентно коопериране. Регламентира специфични институти като: международна заявка ; международно проучване/експертиза ; дефиниция на посочена страна/ведомство ; дефиниция на избрана страна/ведомство ; процедурата при подаване на международна заявка за патентоване, без да допуска извънтериториално действие на тази заявка. Десйтва само там, където патентът е признат.
3.Евр.патентна конвенция
Чл.3 – патентът, издаден от Евр.патентна конвенция, действа само там, където са поискали заявителите, а сне във всички държави-съдоговорителки. Регламентира статута на Евр.патентно ведомство плюс функциите ; процедурата по подаване на заявката ; проучване ; издаване. Съдържа материално патентно право и регламентира процедурата по подаване на международна заявка. Седалището е в Мюнхен/ Хага.
Евр.патентна конвенция е свързана и действа успоредно с договора за патентно коопериране.