48. Патентна закрила в българското Международно частно право

Вътрешноправни източници:
-Конституцията
-Закона за патентите
-Наредба за секретните патенти
-Закон за промишления дизайн – за определени случаи
Международноправни източници:
-Многостранни договори
-Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост
-Европейска патентна конвенция
Доскоро в българското законодателство действа принципът на териториална закрила. С Европейската патентна конвенция се допълва и множествено действие в множество държави
Патентът действа в рамките на територията, включително териториалното море. Изключение – чл.20, т.6 ЗП – патентопритежателят не може да предяви иска срещу ползвателя, ако патентът се използва в чуждо превозно средство, използва се изключително за нуждите на превозното средство и навлезе случайно или временно на наша територия.
Българският ЗП се прилага относно:
-заявители с гражданство/седалище в държава, с която България е обвързана с международен договор в патентното право. Ако няма договор между държавите, може на основата на взаимност. Ако има двустранен договор, прилага се той, а не ЗП /чл.2 ЗП/.
Условия за патентоване в България:
1.Пряко патентоване
Когато чуждестранен заявител с адрес в чужбина иска да получи патент у нас – подава заявката тук чрез местен представител. Това е една особена форма на договорно представителство. Изискванията са изброени в Наредбата за представителите по индустриалната собственост. Кой може да бъде представител – българин с постоянно местожителство в България, с висше юр, икономическо, техническо образование, с повече от 2 г. Стаж, издържал изпит в ПВ, след което бива регистриран в ПВ.
Международното бюро дава предварително дискретен отговор дали другаде по света има заявка за същото изобретение.
2.По реда на международната заявка – по Договор за патентно коопериране от Вашингтон, когато в заявката България е посочена страна или избрана страна.
Посочена страна – иска патент в тази страна. Избрана страна – заявителят желае да използва резултатите от предварителната международна патентна експертиза. Заявката се подава до съответното национално патентно ведомство, а от там – до бюрото на СОИС.
3.Издаване на европейски патент
Когато в заявката България е посочена като страна, където заявителят желае да ползва закрилата. Патентът се издава от Европейското патентно ведомство.
4.Трансформация на една международна заявка или европейска в национална –подадена е завяка до международното бюро на СОИС, но то отказва да я впише по някаква причина. Следователно заявката трябва да се трансформира във вътрешна, за да не се губи приоритетът. След като заявката се регистрира в ПВ като вътрешна, тя се движи по националния режим.
Уредена е в договора за патентното коопериране ; чл.63 и следващите от ЗП ; Европейската патентна конвенция.