46. Закрила на авторското право и сродните му права в българското МЧП

Стокхолмска конвенция за създаване на световна организация за закрила на интелектуалната собственост. Това са: научни открития ; всички права върху обектите, резултат на творчески труд ; авторското право и сродните му права.
Правната уредба е много подробна, най-подробната в МЧП.
Източници – вътрешноправни и международни.
Методи на правна уредба: материален и стълкновителен.
Основен принцип е на националния режим.
Закрила на авторското право и сродните му права
Авторско право – право на създателя на едно произведение на науката, изкуството, литературата върху неговото произведение, което е резултат от неговия творчески и интелектуален труд.
Сродни права – правата на артистите-изпълнители върху техните изпълнения ; правата на продуцентите и производителите на звукозаписи върху техните записи ; правата върху радио и тв организации върху създадените от тях програми.
Тези права имат два елемента:
-личен, неимуществен – това е авторството, при коети ма пряка връзка между създателя и творението му ;
-имуществен – оцененият в пари интерес на обществото от продукта на творческия труд
Закрила на авторското право
Вътрешноправни източници
-Конституцията – чл.54
-Законът за авторското право и сродните му права – съдържа уредба относно приложимото право – чл.99-102 – закрила на авторското право, сродните права и производството на бази данни /нов чл.101 а/.
Международноправни източници:
-Бернската конвенция за закрила на литературните и художествени произведения
-Женевската универсална конвенция по авторско право
-Стокхолмската конвенция за създаване на световна организация за закрила на интелектуалната собственост
-Конвенция за закрила на артисти-изпълнители, продуценти на звукозаписи и радио и тв организации
-Конвенция за закрила на продуцентите и звукозаписите срещу неразрешено възпроизвеждане на техните записи
-Конвенция за закрила на разпространението чрез спътник
-Европейска конвенция за трансгранична телевизия
-Споразумение за свързаните с търговията аспекти на правата върху обекти на интелектуална собственост
-TRIPS – то е приложение към Маракешкото споразумение за създаване на СТО
-Новите договори на световната организация на интелектуалната собственост – предстои да влязат в сила
-Новите договори на СОИС за авторско право
-Договори за изпълнение на звукозаписи на СОИС
Принципи на закрила на АвП
1.Национален режим – прилагат се ЗАПСП въз основа два принципаІ
-лична връзка – закрила по отношение на произведение, чиито автори са граждани на България или на държава, с която България има сключен международен договор в автоспоправната сфера ;
-териториална връзка – закрилят се произведенията, ако те са публикувани за първи път на територията на България или на територията на държава, с която България е свързана с международен договор в автоскоправната сфера – чл.99 /1/, т.2 от ЗАПСП. Няма значение националността на автора. Важна е първата публикация. Lex loci originis.
Какъв е правният статус на субекта, който ползва закрила?
Когато авторът е гражданин на чужда държава или произведението е обнародвано за първи път в друга държава, режимът на субекта се определя според съответния чуждестранен закон. Ако авторът е гражданин на друга държава, тогава става дума за отечествения закон на това лице /личния закон.
Когато за първи път произведението е обнародвано в чужбина – по З по мястото на първата публикация – lex loci originis.
Закрила на сродните права
Чл.100, 101, 101 а, 102
Вече се включват и правата на производството на бази данни
Принципи:
-национален режим – нашият ЗАПС на базата на два принципа – личната и териториалната връзка.
Чл.101а – производството на бази данни – ползват се от закрилата на нашия закон – пак личния и териториален принцип за ФЛ.
Ако е ЮЛ, то трябва да е уредено съобразно законодателството на РБългария / регистриран и със седалище в РБ/ и при условие, че седалището, центъра на управление или мястото на основна дейност се намират в нашата страна, следователно двата критерия са кумулативно дадени.
Ако само седалището е в Българи, за да се разпростре закрилата върху това ЮЛ, е необходимо стоп.дейност на ЮЛ да е в реална връзка с икономиката на България /да инвестира/.
Когато е чужденец, ползва закрила по международното право.
TRIPS И ДОГОВОР НА СОИС – създават една фикция, че производителят на бази данни се счита за автор на едно произведение.Следователно на практика ползват националния режим, но тук договорът за ТРИПС добавя, че спрямо този субект може да бъде предоставен режимът на най-облагодетелствана нация.
Закрила правата на радио и тв организации – пак двата принципа – личен и териториален. Основно закрилата е на базата на международни договори, по които България е страна.