44. Извъндоговорни задължения в българското Международно частно право

Това са отношения, които възникват от непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, водене на чужда работа без пълномощие.
Уредбата е стълкновителна. Съдържа се във вътрешноправни и международноправни източници.
Основен вътрешен източник – КТК .
-Закон за морските пространства и вътрешните водни пътища
Международноправни източници – договори за правна помощ, формули за привързване.
Чл.9 /2/ КТК - за вреди, причинени от непозволено увреждане на кораб в териториалното море, вътрешните морски води,, вътрешни водни пътища. Меродавно е бълг.законодателство. Това е едностранна стълкновителна норма с с генерално препращане към бълг.законодателство.
Българският закон се прилага като Закон по местоизвършване на деликта.
Оттук извличаве една производна привръзка от едностранна стълкновителна норма.
1.lex loci delicti – КТК се прилага като З по местоизвършване на деликта – чл.9 /2/.
2.lex loci damni - когато вредата е осъществена на територията на една държава, а резултатът е настъпил на територията на друга държава, отношенията се уреждат от правото на държавата, където е настъпил вредоносният резултат
3.lex banderae – чл.13, 14 КТК. Относно всички действия, които са станали на кораба в открито море, се прилага Законът на знамето. Ако деликтът е на борда на кораба или във връзка с него – по З на знамето.
Същата привръзка има при сблъскване на кораби. Ако всеки от сблъскващите се кораби са под един и същи флаг, прилага се З на знамето, независимо къде е станало сблъскването – чл.14 КТК.
4.lex fori - Ако се сблъскат в териториалното море на българския вътрешен воден път, вътрешни морски води и са под различни знамена, урежда се по бълг.законодателство като З по местоизвършването на деликта
5.lex communis personalis – ако причинителят на вредата и потърпевшия имат една и съща националност, се прилага този закон – общият личен закон на двамата.
6.lex domicili debitori – ако не могат са се приложи никоя от формулите, обезщетението се урежда по З по местожителството на длъжника /ответника/.
Неоснователно обогатяване
Общата уредба е в договорите за правна помощ, които възприемат няколко привръзки Основен е:
1.lex loci conditionis – прилага се З по мястото, където е извършено неправомерното обогатяване.
2.lex loci actus – З на държавата, където е извършено действието, вследствие на което се е стигнало до неоснователно обогатяване.
3.lex loci solitionis – З на държавата, където е изплатено или върнато недължимо платеното от неоснователно обогатилия се
4.lex domicili debitoris – ако е предявен иск и не могат да се ползват предните три формули – З по местожителството на длъжника.
За водене на чужда работа без пълномощие формулата е lex loci actus - З на държавата, където е водена чуждата работа без пълномощие.