43. Същност на съдебната криминалистическа експертиза.

1.Същност и правни основания.СМЕ е способ за събиране и проверка на доказателства в наказа¬телния и гражданския процес. По своята същност тя е необходимо зве¬но, което наред с други доказателствени средства - протоколи за оглед на местопроизшествие, свидетелски показания, снимки, скици, доку¬менти, отразяващи определени събития и др., спомага за разкриването на обективната истина, подпомага органите на досъдебното и съдеб¬ното производство при решаване на делото.
Съдебномедицинската експертиза, както и останалите съдебни експертизи са регламентирани в Наказателно-процесуалния (НПК, чл. 117-127) и Гражданско-процесуалния (ГПК, чл. 157-161) кодекс.
Съгласно чл. 117, ал 2, НПК отрежда на съдебномедицинската експертиза особено положение спрямо останалите съдебни експертизи, тъй като тя е задължителна, когато съществува съмнение относно:
• причината за смъртта;
• характера на телесната повреда;
• вменяемост на обвиняемия или заподозрения;
• способността на обвиняемия или заподозрения с оглед на неговото физическо и психическо състояние правилно да възприема фактите, които имат значение за делото, и да дава достоверни обяснения за тях;
• способността на свидетел с оглед на неговото физическо и психическо състояние правилно да възприема фактите, които имат зна¬чение за делото, и да дава достоверни показания за тях.
НПК - Съдебномедицинска експертиза се назначава при престъпления против личността- убийство, (вкл. детеубийство, аборт, убийство на рожба с чудовищен вид), злепоставяне, развратни действия (полови престъпления), някои престъпления, свързани с военната служба, самоувреждания, незаконно лекуване, криминален аборт, профе¬сионални правонарушения в медицинската практика и др.
ГПК - В граж¬данския процес съдебномедицинска експертиза се назначава при спо¬рен родителски произход, бракоразводни дела, при встъпване в брак на непълнолетни партньори, при загуба на трудоспособност, дела за поставяне под запрещение и при всички случаи на съдебна практика, в които се разглеждат въпроси от медико-биологично естество.
Практически СМЕ се подчинява и на изискванията на Наредба № 23 за съдебномедицинските, съдебно-психиатричните експертизи (ДВ, бр.45, 03 юни 1994 г.)
Обекти на съдебномедицинската експертиза са:
1. живи лица;
2. човешки трупове и трупни части;
3. веществени доказателства.