42. Неизпълнение на договора за международна продажба на стоки

Договорът за международна продажба на стоки може да бъде нарушен.Конвенцията предвижда средства за защита на страните при неизпълнение:
1.Иск за реално изпълнение –разполагат и двете страни.- чл.28 от ВК
2.Иск за обезщетение – разполагат и двете страни.
3.Правото да се иска разваляне на договора – разполагат и двете страни.- чл.26, но трябва да бъде уведомена другата страна.
4.За купувача – правото да иска намаляване или отбив от цената.
Обезщетението: за разлика от вътрешната продажба, тук обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, но трябва да са били предвидени в договора. Т.е. това е т.нар. предвидено нарушение. Ако не е предвидено – обезщетение не може да се търси.-чл. 25 от ВК.
Освобождаване от отговорност – всяка от страните по договора може да бъде освободена от отговорност, ако докаже, че вредата се дължи на обстоятелство, което нито тя, нито натоварените лица са могли, нито са били длъжни да предвидят.