41. Съдебно-химична експертиза на наркотични вещества и прекурсори.

1.Същност. При това многообразие на използвани наркотични вещества и прекурсори се откроява ролята на съдебната експертиза за установяването им, още повече, че те често пъти стоят в основата на извършва¬ните престъпления.
2.Правно основание. Назначаването и на тази експертиза са разпоредбите на НПК и на ведомствените актове, издадени въз ос¬нова на III ПМС.
3.Обект.Различните инкриминирани субстан¬ции и дроги, за които има съмнение, че представляват наркотични ве¬щества или техни смеси. Те могат да бъдат от растителен произход или синтетично произведени лекарствени средства, включително и синтетични наркотици, спрямо които има законодателна забрана за производство, като хероин, LSD, каптагон (фенетилин), МDМА (екстази) и др. Обект са и прекурсорите, които се използват в процеса на синтез на наркотици. Разпространен е и хашишът, и марихуаната, които се получават от индийски коноп кокаинът, амфетаминът и негови производни.
4.Задачи: да се изследва химическият състав на иззетото вещество и дали то представлява наркотик, прекурсор или психотропно вещество и точно кой;когато се открият наркотични или силнодействащи вещества, винаги трябва да се постави и въпросът за тяхното количество;установени ли са по дрехите и тялото на заподозрения следи от наркотични вещества, както и по чанти и други предмети за пренасяне и ако са установени, от какви наркотици са?; установени ли са в кръвта и урината на заподозрения нарко¬тични вещества, какви и в какви количества са?доказаните концентрации могат ли да предизвикат летален изход?
5.Извършване на експертизата.
При извършване на експертизата се прилагат съвременни ме¬тоди на аналитичната химия като: газова хроматография, газова хроматография - масспектрометрия-ЕИМ, ИЧ-спектрофотометрия с Фурие трансформации, високоефективна течна хроматография.
6.Заключения. Направените изследвания и получените резултати се обобщават в протокол за извършване на съдебно-химическа експертиза на нар¬котични вещества, който се оформя по подобен начин, както при съдебно-химическите експертизи, т.е. заключението на съдебния експерт се изготвя въз основа на изискванията на НПК и поставените задачи.