41. Съдържание и изпълнение на договора за международна продажба на стоки

Задължения на продавача:
-да достави стоката
-да достави всички придружаващи я документи
-да прехвърли собствеността върху купувача – при вътрешната продажба собствеността се прехвърля с постигането на съгласие – вещен ефект. – прилага се чл.24 на ЗЗД.Тук, при международната продажба го няма.
Доставянето на стоката е фактическо действие – каква, как, къде е указано в договора/конвенцията. Доставянето означава, че продавачът трябва да направи всичко необходимо по договора/конвенцията, за да премине стоката във фактическа власт на купувача.
Връчването на документите – фактическо действие. Международната продажба обикновено е дистанционнна. Има множество документи – митнически, банкови, сертификати и др.
Прехвърляне на собствеността – продавачът трябва да направи купувача собственик, следователно продавачът трябва да е собственик /различно е от вътрешната продажба, при която купувачът става собственик с постигане на съгласие. При международната – по-късно след съгласието – трябва да прехвърли стока, свободна от права и претенции от трети лица/.
Със съгласието на купувача продавачът може да му прехвърли стока,, която е обременена с претенции на трети лица. Купувачът трябва да знае, че върху нея има право на трети лица преди или по време на сключване на договора. Трябва да има клауза, че е съгласен, но при условие, че тези претенции произтичат от законодателството на държавата на купувача. Ако са права, които произтичат или са свързани с индустриална или интелектуална собственост – това не е допустимо дори със съгласието на купувача.
-Задължения на купувача
-да плати цената по начина и в срока, уговорен в договора/конвенцията.С цел гарантиране на сигурността ВК допуска купувачът да обезпечи предаването на сумата със съответното законово средство – документиран акредитив.
-да приеме доставката – това е фактическо действие с два елемента: 1.предприемане на всички действия, които се очакват от купувача с цел улесняване на продавача при доставяне на стоката 2.вдигане на стоката или по друг начин трябва да установи фактическа власт върху нея.