40. Съдебна химическа експертиза на лекарства.

1.Същност. Съдебната химическа експертиза на веществени доказателства възниква за задоволяване потребностите на съдебно-следствените органи в зависимост от характера на веществените доказателства и поставените за решаване от тях задачи.Веществените доказателства представени за съдебно-химическа експертиза се изследват основно чрез използване възможностите химичните и физичните методи и аналитичната химия.
Тази експертиза се назначава при:присвояване и спекула, незаконна търговия с лекарства;в наказателното производство при умишлени отравяния и опити за отравяния на хора, вредителство и др;при грабежи и взломни кражби - например поставяне на приспивателно средство в кафе, напитки, поставена инжекция с упойваш вещество и др;предлагане на лекарствени средства и техни смеси със съмнителен състав;
2.Правно основание. Назначаване на съдебно-химическата експертиза са двата процесуални закона - ГПК и НПК и издадените наредби в изпълнение на 111 МП.Тази експертиза се назначава от съда и органите на предварител¬ното производство, както и по искане на заинтересованите страни в процеса.
3.Обект.Инкриминирани лекарствени средства, лекарствени форми и опаковки, включително и откритите лекарствени средства във вътреш¬ните органи части на починали лица;части от вътрешни органи части на починали, биологични течности (кръв, урина, повръщани материи, промивни води и др.), коса, нокти, дрехи и др.;храни и напитки, фуражи, въздух, почва (земя);съдове с остатъци от инкриминирани лекарствени средства, както и намерени рецепти, по които се предполага, че е изготвено ле¬карството;
4.Задачи: - да се установи представеното за изследване лекарствено сред¬ство, отговаря ли по качествен и количествен състав на обявеното в описанието на опаковката;- има ли странични примеси и какви? - лекарствената форма фабрично производство ли е или не?- дали лекарствената форма, (напр. таблетка) е изработена на представената заводска пресформа или на инкриминирана нелегална матрица? - съдържат ли се в обектите на експертизата (вътрешни органи части, кръв и урина) отровни или вредни за здравето съединения, вклю¬чително лекарствени средства, точно какви и в каква концентрация? - могат ли доказаните концентрации да доведат до летален изход? - в иззетите проби от храни, напитки, спринцовки и др. съдържат ли се лекарствени средства и отговарят ли на тези, открити в биоло¬гичните обекти.
5.Извършване на експертизите.
За успешното извършване на съдебната химическа експертиза и извличане на максимална полза от получения резултат от съществено значение е правилното изземване на проби от обектите, подлежащи на изследване, опаковането им според изискванията, съхраняване при транспортиране.
При извършване на експертизите се прилагат различни методи: 1- при нали¬чие на образец може да се сравни размерът на таблетката - дебелина, диаметър и тегло, с използване на сравнителен микроскоп и аналитична везна, а съставът и процентното съдържание на активната съставка се доказва чрез съвременни аналитични методи като тънкослойна и високоефективна тънкослойна хроматография, молекулна спектроскопия (УВ и УЧ - с Фурие трансформации и наличните към тях биб¬лиотеки с база данни), с високоефективна течна хроматография и систе¬ма за газов хроматограф - масспектрометър.2- За откриване и доказване на силнодействащи лекарствени средст¬ва в кръв и урина на живи и починали лица с голям успех се прилагат вече и методите на имуноанализа. Оказа се, че най-подходящ за ка¬чествени и точни количествени изследвания е апаратурният флуоресцентен поляризационен имуноанализ, който е внедрен и се прилага с успех ежедневно в токсикохимичната лаборатория на НИКК - МВР.
6.Заключения. Направените изследвания и получените резултати се обобщават в протокол за извършена съдебно-химическа (токсикохимическа) ек¬спертиза, съобразен с изискванията на НПК за изготвяне заключението на съдебния експерт. Номерираният протокол съдържа дата, извър¬шители - съответните експерти, основание за извършване на експер¬тизата (постановление на следовател или дознател, определение на съда и др.), обекти на експертизата, обстоятелства по делото, задачи на експертизата, изследване и заключение. В него се дават синтезирано получените качествени и количествени резултати. Отговаря се и на всички други поставени въпроси, засягащи компетентността на съдебния химик.