40. Сключване на договора за международна продажба на стоки

Конвенцията прокламира, че трябва да се отправи от едната страна към другата. Според Конвенцията има някои изисквания относно предлагането на стоката:
-да е адресирана до конкретно лица/лица. Допустимо е да не е така, когато от начина е недвусмислено ясно, че предложителят е готов да се обвърже с всеки, който се съгласи с офертата
-офертата да е достатъчно определена. Три клаузи трябва да съществуват задължително: описание на стоката, количество на стоката, клауза за цената.Ако тези трите клаузи ги няма, няма оферта.
-в предложението да има недвусмислено указание, че предложителят е готов да сключи договор с всеки, който е готов да приеме офертата.
Приемане на офертата става, когато се постигне съгласие по основните клаузи /стока, количество, цена/. И това приемане да е недвусмислено.
Отказът – изрично или конклудентно. Не може да се приеме мълчаливо.
Договорът е сключен в момента, в който аксептът пристигне до предложителя – теория на получаването.- аналотично е с чл.14 на ЗЗД

Форма – неформален /освен чл.12/
Приемане: изрично ; конклудентни действия, но не и мълчаливо или чрез бездействие.