4. Връзка на Международното частно право с другите правни отрасли

Връзките и критериите за разграничаване следва да се търсят в следните насоки.
1.По линия на предмета.
2.По линия на източниците за правна уредба.
3.По линия на субектите.
4.По линия на системата.
5.По линия на принципите на правна уредба.
6.По линия на институтите.
7.По линия на терминологията.
1.Предмет на МЧП са частните отношения с международен елемент. От тази гл.т. могат да се търсят прилики с ГП, ТП, МПП. Разлики – ГП и ТП – само вътрешни отношения. Освен това предметът на МЧП е по-голям от тези на ГП и ТП. МПП регулира публични, а МЧП частни отношения.
ГП и МЧП: 1.предмет на ГП – граждански отношения – вътрешни ; МЧП – една от групите отношения, които са му предмет, са гражданскоправни, но предмет са му и търговските, семейните, наследствените, трудовите отношения, следователно има по-широк предмет. Отношенията, които са предмет на МЧП, са с международен елемент ; 2.източници: ГП – закони, подзаконови актове ; МЧП – редица граждански закони са източници и за МЧП, но в МЧП освен тези т.нар. “вътрешноправни” източници има и международноправни източници.3.Субекти: ГП- ФЛ, ЮЛ, неперсонифицирани леца, Д ; МЧП – ФЛ, ЮЛ, неперсонифицирани лица, държавата плюс международни организации. Субектите в МЧП са с различна националност ; 4.Система: ГП – обща и специална част ; МЧП – обща и специална част, но съдържанието на тези части е ра0злично от ГП; 5.Систематично място – ГП – вътрешноправни отрасли ; МЧП – междунаяродноправни отрасли; 6.Принципи – близост, обусловена от общия предмет – частни отношения. Равнопоставеност – ГП и МЧП ; Закона по същество – МЧП; 7.Институти – много общи: сделки, договори, право и дееспособност, само за МЧП – препращане, квалификации ; 8.Терминология – общност на термините, специфични за МЧП – стълкновителна норма, метод и др.
ТП и МЧП
Предмет – частни отношения. МЧП урежда търговски отношения, но наред с тях урежда и други, следователно по-широк предмет. ТП – вътрешни отношения, МЧП – частни с международен елемент.
Източници – редица ТЗ са източници на МЧП, но МЧП има и международни източници.
Субекти – ТПи МЧП – търговците, но при МЧП са с различна националност.
Система – ТП в процес на изграждане, има сподство, доколкото е изградена.
Място в правната система – ТП е вътрешноправен отрасъл, МЧП- международноправен отрасъл.
Принципи – ТП-равнопоставеност, МЧП – закона по същество.
Институти – търг.несъстоятелност, търг. сделки – ТПи МЧП плюс специфичните за МЧП.
Терминология – общи – търговец, ТД, търг.сделка плюс особени за МЧП.
МПП и МЧП
Предмет – МПП – междунар.отношения в тесен смисъл – отношения между държавите, държавите и междунар.организации или между 2 междунар.организации. И при МЧП са медунар., но са частни, а МПП – публични.
Източници – общност по линия на междунар.правни източници – МЧП има и вътрешноправни.
Субекти – В МПП основен субект е Д плюс междунар.организации. МЧП – ФЛ, ЮЛ и неперсонифицирани организации. Субектите на МПП са в качеството сна публичноправни субекти, в МЧП Д е като частноправен субект.
Система – близки поради близостта на предмета, но системата на МЧП е по-близка с тази на ГП, отколкото с МПП.
Място в правните отрасли – и МЧП, и МПП се намират в международния отдел на вътрешното право.
Принципи –общи –равенство, равнопоставеност.
Институти – на гражданството, на суверенитета.
Терминология – обща.
МЧП и международния граждански процес
Предмет – международни отношения. МЧП регулира материални отношения, а МГП – процесуални.
Източници –общи.
Субекти – общи – ищец, ФЛ, ЮЛ, държавата.
Място в правната система – и двете са в международния сектор.
Принципи – процес – състезателност. МЧП – равнопоставеност.
Институти – общи – екзекватура, институт на обществения ред.
Терминология – различна.
Специфични правни отрасли
А/Интертериториално право – то съществува в Д с федеративно устройство – САЩ – във всяка федеративна единица съществуват различни законодателства. Колизиите между тях се решават от интертериториалното право – то или препраща, или направо урежда отношенията в рамките на един държавен суверенитет. МЧП – за различни суверенитети..
Б/Интерперсонално право – когато в една-единствена Д действат различни правни системи по отношение на различни лица- най-често става въпрос за Д с повече религии и то в областта на семейното и наследственото право – Гърция и ислямските държави. Напр. Духовно лице иска да сключи граждански брак със светско лице.Правната норма или насочва към един от двата правопорядъка, или направо решава колизията. МЧП – също. Разлика – вътрешни/международноправни отношения.
В/Интертемпорално право – то урежда предимството на различните нормативни актове, приети по различно време, но действащи едновременно. Правните норми определят приложимостта на закона.Обикновено се посочва в съответния нА – по това си прилича с МЧП. Разлика: вътрешни/международноправни отношения.
Съществува прилика между МЧП и А/ Б/ и В/. Но различното е, че МЧП се занимава с отношения с международен елемент, а А/ , Б/ и В/ - само с вътрешни отношения.
2.Нашето МЧП не е кодифицирано. Затова нормите му са в Граждански и Търговски закони. Това е общност на източниците. Общност съществува и спрямо МПП – такива общи източници са споразуменията за насърчаване и закрила на инвестициите, междунар. обичаи и др.
Разлики – ГП и ТП имат само вътрешни източници, а МЧП – и международни. МПП има само международни източници, а МЧП и вътрешни.
3.ГП, ТП, МЧП имат частноправни субекти, докато МПП – и публичноправни субекти. Тънкостта е, че някои от последните могат да действат и като частноправни – напр. Държавите.
4.Системата на МЧП е повлияна от системата на ГПК, ТП – МЧП има обща и специална част, както при ГП и ТП.
Системата на МЧП е много различна спрямо тази на МПП.
5.МПП, ГП, ТП, МЧП са изградени на принципа на равнопоставеността – това е общото за всички. Но МЧП има специфични принципи – за закона по същество.
6.МЧП има редица институти, взети от ГП, ТП, МПП, но и специфични, напр. – института на препращане, института на автономия на волята, института на съображението за обществен ред.
7.Институтите се отразяват на терминологията – МЧП ползва много общи термини, но има и свои специфични.