3. Източници на морското право.

Основното деление на писани и неписани (обичаи). Доминиращо в областта на морското право е обичайното право до времето на Кодификацията.
Развива се в 2 направления – приемане на общи договори и приемане на специални закони по конкретни проблеми. Има взаимовръзка между обичайното и писаното, взаимодопълняемост. Характерно за морското право е, че някои от международните договори налагат правилата си и на държави, които не са страни по договора. Споровете между държавите се решават чрез Между.съд в Хага, както има и специализиран съдебен орган – Международен трибунал по морско право в Хамбург.