39. Съдебна одорологична експертиза.

1.Същност. Одорологичният метод е процеси който включва изземване на миризма от дадено място или предмет и използването й за идентифицирането на човека, от който е отделена.Предполага се че миризмата на всеки човек има строго индивидуален характер. Благодарение на това й свойство е възможно с помощта на обучено за целта куче да бъде идентифи¬цирано лицето, от което е оставена съответната миризма.
2.Изземване на миризмата. Използваните от извършителя предмети,както и части от неговото облекло могат да се вземат и да се консервират в стъклен съд. По този начин се съхранява и тяхната миризма. Изземването й се осъществява и чрез адсорбент /стерилизирана памучна материя/, който се поставя за около 30-40 ми¬нути върху мястото, където се предполага, че извършителят е стоял сравнително дълго време. В тези случаи е необходимо да се имат предвид температурата и влажността на въздуха, наличието на въздуш¬но течение, както и времето, което е изминало от извършване на престъплението до провеждането на огледа на местопроизшествието.
3.Предназначение на иззетата миризма. Да се използва за одорологична идентификации на извършителя с помощта на обучено за целта куче. И в този случай се прилага основният принцип на идентификацията - сравняване ма два обекта с цел установяване на тъждество. Единият от обектите пи одорологичната идентификация е иззетата миризма от местопроизшествието,а другият - иззетата от заподозряното в престъпление лице.
4. Извършване на експертизата.
При осъществяване на одорологичната идентификация на кучето се подава иззетата от заподозрения миризма, за да започне да „търси" същата миризма в предоставените в стъклени съдове различни ми¬ризми, включително и тази, която е иззета от местопроизшествието на разследваното престъпление. Когато кучето идентифицира миризмата и, то издава специфичен сигнал /излайване, клякане до буркана и пр./. да се затвърди убеждението, че одорологичната идентификация е осъществена правилно, трябва да са използвани няколко или всички въз¬можни варианти за одорологично идентифициране:а/ сред 7-8 11 мелени съдове, в които има различни миризми, се поставя и иззетата на местопроизшествието миризма. На кучето се подава иззетата от заподозряното лице миризма, след което му се дава сигнал да започне да я търси сред поставените за идентифициране миризми и др.
5.Заключение. Резултатът от одорологичното идентифициране по може непосредствено да се използва в процеса на доказването. Единст¬вената възможност за приобщаване на резултата от одорологичнии метод към доказателствения материал е чрез разпит на длъжностното лице, което е провело одорологичното идентифициране, както и на лицата, които са присъствали при извършването му. Посредством техните показания /които са доказателствено средство/ фактът на иден¬тифицирането може да бъде приобщен към доказателствения материал по делото.
Обективни критерии за оценка на резултата от одорологичната идентификация могат да бъдат създадени чрез въвеждането на инстру¬ментални детектори за изследване на миризмата. Само по този начин може да се повиши значението на миризмата в процеса на доказването.