38. Съдебна фоноскопна експертиза.

1.Същност.През последните години в доказателствения материал по делото все по-често се включват звукозаписи на реч и други звуци.В зависи¬мост от обстоятелствата,които имат значение за делото, звукозаписът,съдържащ се на магнитна лента, може да бъде обект на различни по своя предмет съдебно-фоноскопни експертизи с цел установяване на:обстоятелствата,при които е изготвен звукозаписът; техническото средство чрез което е изготвен звукозаписът;звуковия фон, при който е изготвен звукозаписът;лицето, чийто глас и реч са отразени в звукозаписа.
2. Обект .За провеждането на фоноскопна експертиза експертът трябва да разполага с магнитна лента, съдържаща звукозаписа, звукозаписващото средство,с което е възможно да е изготвен звукозаписът, и сравни¬телни образци - свободни, условносвободни и експериментални.
3. Задачи-предмет: идентификационни и недентификационните.
- Идентификационни задачи - с изпратеното за изследване техническо средство /касетофон, диктофон или видеомагнетофон/ ли е изготвен звукозаписът;от едно и също лице ли е гласът и речта в звукозаписа;при един и същ звуков фон ли са изготвени изпратените за изследване звукозаписи; колко лица са участвали в отразения в звукозаписа диалог.
- Неидентификационни задачи - съдържанието на отразената в звукозаписа реч;автентичността на звукозаписа, т.е. дали има монтаж; естеството на звука; давността на звукозаписа; акустичните условия, при които е изготвен звукозаписът; дали звукозаписът е оригинал или копие и пр.
4.Извършване на експертизата.
Преди да пристъпи към провеждане на изследването експертът се запознава с обектите на експертизата. Проверява дали правилно са опаковани и транспортирани.Акустичният анализ на фонограмата, която е обект на експерти¬зата, и фонограмата - сравнителен образец, се осъществява на базата па множество измервания на спектрално-времевите характеристики им речевия сигнал и тяхната статистическа обработка с цел установя¬ване на индивидуалния комплекс от признаци.
5.Заключение. Въз основа на сравняване на получените резултати се прави извод за наличие на тъждество или различие.