37. Съдебна фототехническа и фотопортретна експертиза.

1.Същност на Фототехническа експертиза.Назначава се когато възникне необ¬ходимост да се установят: факти или детайли от некачествени фотоснимки и видеозаписи, вида на модела или конкретния фотоапарат, с който е заснета дадена фотоснимка, материалите и техническите средства, чрез които е проявен негативът и е изготвена фотоснимката.
2. Обект - фотоснимки /любителски и професионални/, негативи, диапозитиви, рентгенови снимки и видеозаписи или отделни кадри от тях, както и техническите средства /фото¬апарати, фотоувеличители, обективи, видеокамери и др./ и материалите /фотохартия, химически реактиви и др./ за тяхното изготвяне.
3. Задачи-предмет: идентификационни и недентификационните.
- Идентификационни задачи - с какъв фотоапарат /вид, модел/ е изготвена изпратената за изследване фотоснимка;
- с един и същ фотоапарат, респ. видеокамера ли са изготвени изпратените за изследване видеоматериали;
- с изпратения за изследване фотоапарат ли са изготвени фотоснимките;
- от един и същ или от различни негативи са изпратените за изследване фотоснимки;
- върху една и съща фотохартия ли са изготвени изпратените за изследване фотоснимки.
- Неидентификационни задачи - технологията на изготвяне на видеоматериалите;
- разстоянието между заснети обекти и техните размери;
- първоначалното състояние на видеоизображението;
- времето /от денонощието, сезон/, когато е изготвена фотосним¬ката;
- давността на фотоснимката;
- спазени ли са технологичните правила при изготвянето на фо¬тоснимката;
- с какъв обектив е използван за изготвяне на фотоснимките /нормален, широкоъгълен, дългофокусен/;
- използван ли е фотомонтаж при изготвянето на фотосним¬ката;
- от какъв вид е фотохартията, на която е изготвена фотоснимката;
- какъв обект е заснет на фотоснимката или видеозаписа /при не качествено изображение/;
- какви са количествените характеристики на заснетия обект дължина, ширина, височина/;
4. Осъществяване на експертизата. За провеждане на идентификационна фототехническа експертиза са необходими образци за сравнително изследване.Тяхното естество се определя в зависимост от задачите на експертизата, но във всички случаи трябва да бъдат аналогични на изпратените за изследване обекти.
6.Заключението на експерта се изгражда въз основа на комплексна оценка на изпратените му за изследване обекти. Идентификацион¬ните фототехнически експертизи се извършват въз основа на количествения и качествения анализ на признаците, при които е установено тъждество и/или различие.
7. Съдебна фотопортретна експертиза.
7.1.Основание за назначаване:Фотопортретна експертиза се назначава, когато е необходимо да се установи и докаже, че дадено лице е фотографирано на фотоснимка или на две или повече фотоснимки е фотографирано едно и също лице.
7.2.Обект на експертизата са не само фотоснимки, но и рентгенови снимки ма черепа на дадено лице. По възможност на експерта трябва да се изпратят портретни фотоснимки.Най-подходящи са тези, които са изготвени за документи.
7.3.Същността на експертното изследване се изразява в изследване и сравняване на комплекса от външни признаци на лицата в изпратените на експерта фотоснимки.
7.4.Идентификационното изследване се осъществява посредством сравнителни, метрически, графични, математически и други методи. Прилагането на тези методи е възможно само ако фотоснимките са изготвени в еднакъв мащаб.
7.5.Заключение:Изследването завършва с оценка на получения резултат.Изводът за наличие или отсъствие на тъждество се прави на базата на количеството и качеството на съвпадащите признаци. За да се направи идентификационен извод, се приема, че е необходимо съвпадение между 6-8 признака в сравняваните портрети.Необходимо да се отчита и различието във възрастта на фотографираните лица.