36. Основни постановки на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Кодекс на търговското корабоплаване - ‘86г. Б-я обявява 200 мили икон.зона в Черно море.
Последният закон е приет 2000г. – Закон за морските пространства .... Уреждат се три вида обществени отношения.

Разпоредбите, които касаят морските пространства – урежда се статута на бълг.морски пространства и режимът на тяхното ползване, става дума за статут и режим, които се определя съвместно с другите черноморски държави по процедури като делимитация, риболов и т.н. Има с Турция вече спогодба за границата в ЧМ.
Определя се в закона границите на Вътрешните морски води, тер. море, прилежаща зона и другите, определени и съобразени с Конвенцията по Морско право. Определят се заливите – Варненски и Бургаски, като част от вътреш.морски води.
В закона се предвижда режима за влизане и излизане за вътр.морски води – търг. Кораби имат свобода, а за военните има по специален режим – иска се разрешение от МС като освен това военните кораби, използвани с нетърговска цел, освен разрешение трябва да се подложат и на контрол, особено корабите, превозващи опасни вещества; корабите, движещи се с ядрени мотори – всичко това се установява с проверки.
Признато е от бълг. Закон правото на свободно преминаване през тер.море, като отново се преповтарят по Конвенцията случаите, когато се нарушава мирното преминаване.

За нарушенията в тер.море се търси отговорност – за търговските – отговорност се търси на корабопритежателя, на капитана, на екипажа.
За нарушения на военните – каним го да напусне тер.море и ако накаже се употребява сила

Прилежащата зона е определена на 24 мили, както е по Конвенцията. Определен е и контролът, който се извършва от компетентните държавни органи – митнически, данъчен, санитарен, емиграционен.

Шелфа – не е определена външната му граница, понеже БГ не се е споразумяла с останалите черноморски държави. Признато е правото на други държави да прокарват кабели и тръбопроводи. За научни изследвания се иска разрешение от МС. Самото използване на шелфа от БГ физически или ЮЛ става с разрешение на МС, а когато се взема решение за спогодба с партньорите се дават блокове на концесия. Тези правила са определени в Закона за концесиите, като концесията е до 35 г.
По конвенцията Марпол се определят зони в морето, за които се забранява каквото и да разливане на вредни вещества и замърсяване – Черно море е в нея конвенция.
Когато се направи нарушение в конт.шелф – закона дава право на компетентните органи да искат информация, да вземат проби от дадена сонда.
Предвижда се оказване на правна помощ, по всякакви въпроси касаещи настъпили аварии, природни бедствия и др. Предприемат се мерки от органите на държавите с цел да се предотвратят замърсявания на морската среда.

В закона е предвидено и правото на преследване – т.нар. горещи следи, докато навлезе в пространство на друга черноморска държава. Предвидена е и адм. наказателна отговорност – най-вече налагане на глоби за нарушения на изискванията на закона.
По отношение на наказателната отговорност – търси се в случаите на НК. за замърсяване на околната среда.
В кодекса на търг.корабоплаване са вкл.текстове по Марпол.