36. Съдебна експертиза на банкноти, платежни инструменти и ценни книжа.

1.Същност. Експертизата за установяване истинността на банкноти и ценни книжа се възлага за изясняване на обстоятелствата при извършване па престъпления против паричната и кредитната система на РБългария.С нея се цели да се докаже истинността на банкноти и ценни книжа при задържане на разпространители или изготовители на неистински банкноти, платежни инструменти и ценни книжа, както и начина на изготвяне на неистинските банкноти и ценни книжа.
Тези престъпления са визирани в чл. 243 от раздел IV на Наказателния кодекс, а именно: Който изготви неистински или преправи истински парични зна¬ци с курс в страната или в чужбина; който подправи таксови, пощенски марки, облигации, издадени от държавата, или други държавни ценни книжа; При съмнение за измами с неистински /фалшиви/ парични знаци.
Експертизи се възлагат и при случаи на кражби на банкноти, платежни инструменти и ценни книжа по чл. 194 и 195 НК за установяване на нанесената щета, когато е необходимо да се установи тяхната истинност, валидност /дали са в обръщение или са извадени от обръще¬ние/ и тяхната стойност в определен период.
2. Правното основание за назначаване на експертиза са поста¬новлението на органите на досъдебното производство или определе¬нието на съда, когато за изясняване на някои обстоятелства по делото са необходими специални знания из областта на науката, изкуството или техниката съгласно чл. 117 НПК.
Наредбата за съдебно-криминалистическите експертизи.
3. Обекти са: иззети или намерени банкноти,различни платежни инструменти като пътнически чекове, кредитни и дебитни карти,държавни ценни книжа - облигации,бонове, акцизни бандероли за спиртни напитки и тютюневи изделия, както и билети за вход на спортни и културни мероприятия, листове хартия, отпечатъци на изображения на банкноти и ценни книжа върху хартия или други предмети, печатни клишета, филми, офсетни плаки, копия, изготвени на копирно-размножителна техника, печатарски мастила и други материали, свързани с изготвяне на неистински парични знаци и ценни книжа.
4. Задачи-предмет:
- дали представената печатна бланка е банкнота - платежни средство?;
- дали представената за изследване банкнота е в обръщение и момента или е била в обръщение в даден период; какъв е бил курсът спрямо българския лев в даден период /датата на извършен грабеж или измама/ на представените банкноти, емисии на чуждестранни банки;
- дали представените ценни книжа / чекове, акцизни бандероли за спиртни напитки или тютюневи изделия, билети за транспорт, билети за вход и т.н./ са истински или неистински?;
- ако са неистински, то по какъв начин са изготвени. С какъв вид печат са отпечатани, с каква копирно-размножителна техника се възпроизведени, на каква хартия, с какви мастила?
- дали са във връзка с друга експертиза;
- дали в представената банкнота има извършена подправка - изменение на обозначението на номинала, изразен с числа и текст и ни изменение на други реквизити?.
5. Осъществяване на експертизата.
- Банкноти- необходимо да се открият петте задължителни реквизита.Графичните изображения на банкнотите има няколко задължителни реквизита: наименование на банката-издател, наименование на паричната единица (долар, франк, динар и т.н.), номинал-отпечатан с цифри и букви, сериен номер и подписи на длъжностните лица. Банкнотната хартия се изготвя:текстилни влакна, осигурителна нишка,полутоновите; водни знаци;микропечати, със скрити изображения;мастила, притежаващи специални качества.
6. Съгласно чл. 125, ал. 1 и 2 НПК „след като извърши необходи¬мите изследвания експертът съставя писмено заключение".
Направените констатации и изследвания се обобщават в протокол за извършената експертиза. В него се посочва: дата на съставяне на експертизата, данни за извършващите изследванията експерти, основа¬ние за извършване на експертизата - определение на съда или възложи-п'и от друга институция, обстоятелствата по делото.Обектите на експертизата се описват подробно по вид, номинал, номерация и други реквизити. Описват се задачите на експертизата, проведените изследва¬ния и научните и техническите средства, които са използвани, получе¬ните резултати и направените изводи. Заключението трябва изцяло да отразява резултатите от използването на специалните знания и техни¬ческите средства и да дава ясен и точен отговор на всяка поставена задача.