33. Арбитражна процедура.

Ако спора не се уреди по пътя на помирението, то страните прибягват до арбитраж. Това става с писмена декларация от държавите, съгласие и на двете страни с каква процедура да се реши спора.
Има общ арбитраж и специален арбитраж. Има си арбитражни състави, към тях се обръщат страните със своите мотиви. Арбитража с определение преценява дали да разгледа спора,дали е допустим спора за разглеждане от арбитраж. Когато спора има специални технически характеристики, то арбитража привиква експерти, които участват в заседанието, но без право на глас, а само дава становище по въпроса, който го питат. Арбитража може да постанови временни мерки – запор, спиране на дадена санкция и т.н. Това се прави преди да се гледа по същество делото, в хода на самото разследване. Страните по спора са длъжни да изпълняват тези мерки.

Общият арбитраж е по всички въпроси, извън тези, които се разглеждат от специалния арбитраж. Ген.секретар на ООН поддържа списък на арбитрите, които имат дадени професионални качества, добросъвестност, утвърдени специалисти. Арбитражния състав в от 5 души,като може и да е гражданин на спореща, но да е по списъка. Другите 3-ма се избират от списъка отново, със съгласие на спорещите. Процедурата се определя от самия състав – къде да се гледа, дали да има свидетели, какви доказателства да се представят и т.н.
Конвенцията приема, че спорещите пред арбитраж трябва да го улесняват през цялото време на разглеждане на делото.
Експертите, които се привикват от арбитражния съд могат да бъдат изпратени на место за проверки,

Решението на арбитража се мотивира. То е задължително за страните, не може да се обжалва, но когато в решението е предвиден начин за неговото изпълнение като суми за обезщетение, например, то ако подлежи на тълкуване, то може да се продължи спора от друг арбитражен състав. Но това става , когато е изложено в мотивите. Може да се отнесе спора към друг съд – в Хамбург или в Хага.
Когато има спор относно мотивите и той трябва да се отнесе до др.състав или съдилищата – то отново се търси съгласие на страните по това отнасяне на спора.

Специалният арбитраж има поверени 4 области, свързани с морето, по които е компетентен да решава спорове:
Риболов;
Опазване на морска среда;
Научни изследвания;
Корабоплаване (не във всички форми, а свързано с допуснато замърсяване или незаконен дъмпинг);

Гер.секретар отново има списък със специалисти в различните 4 области – те се набират от ФАО (Орган. на ООН за ...), ЮНЕП (програмата на ООН за окол.среда), ИМО и др.
Отново е от 5души състава. Решенията са както при общия арбитраж.