33. Закрила и гаранции на чуждестранни инвестиции

Принципът на закрила е основен в правната уредба на инвестициите.
-Вътрешноправни източници в България:
К – чл.19 /3/ - инвестициите са стопанска дейност на бълг. и чуждестранни ФЛ и ЮЛ и се закрилят съгласно закона – закрилят се и самите инвестиции, и стопанската дейност. На български и чуждестранни инвеститори се предоставя национален режим, т.е. те се изравняват помежду си в третирането. Закрилата е законова 8не с подзаконови актове/ - максимална стабилност на закрилата.
Закон за чуждестранните инвестиции – чл.2 – там е закрилата на чуждестранни инвестиции. Тук обаче отсъства стопанската дейност.
-Международноправни източници
Двустранни договори за взаимно насърчаване и закрила на инвестициите. В преамбюла на всеки такъв договор е изрично прокламирана защита на стопанската дейност и на инвеститорите. Това изрично посочване на инвеститорите е под натиска на САЩ / в К го няма/. В някои случаи се сключват два различни договора – един за насърчаване и друг за взаимна закрила /на практика е един договор/.
Маракешкото споразумение изрично прокламира принципа на закрила. Към него има едно приложение относно свързаните с търговията аспекти на международните инвестиции TRIMS, в което отново е прокламиран принципът.
Конвенция за създаване на Агенция за многостранно гарантиране на инвестициите. Изградена е върху принципа на закрила.
На практика принципите се реализират посредством система от гаранции. В зависимост от източника на уредбата те са: конституционни ; законови ; договорни. Някои са уредени и в К, и в законите, и в международните договори.
1.Национален режим
Това е най-важната гаранция за чуждестранната инвестиция. Инвестицията и стоп. дейност на чуждестранни лица у нас са подчинени на същите правни норми, както и на местните граждани и това произтича от нашия местен закон.
К – чл.26 /1/ - национален режим
З за чуждестранните инвестиции – чл.2
Договор за взаимно насърчаване и закрила – държавите-съдоговорителки да третират инвестициите на други държави при условията на националния режим. Заедно с това договорите допускат всяка държава да въвежда ограничения. Отмяна на специалния вътрешен закон се подчинява на общия режим.
2.Клаузата/принципът на най-облагодетелствана нация
Регламентиран е само в международни източници – двустранен договор за взаимно насърчаване и закрила на инвестициите.
Договор на Иванко с генуезците – за първи път се регламентира тази клауза.
Изключения от клаузата:
-не се отнася до споразумения за избягване на двойното данъчно облагане
-привилегии по линия съюз/зона за свободна търговия
3.Минимално третиране = най-благоприятно третиране на инвестициите/капитулации/
Инвестиционни спогодби и договори за взаимно насърчаване и закрила на инвестициите.
Сравняват се с националния режим и от компетентен орган на държавата –съдоговорителка и на инвеститорите се предоставя по-благоприятния от двата режима.
4.Принципът на недискриминационното третиране
Договор за взаимно насърчаване и закрила на инвестициите – не може да се налагат ограничения на чуждестранни инвестиции и стоп. им дейност само въз основа на чуждата националност.
5.Принцип на примата на МП над вътрешното – чл. 5 /4/ К, чл.3 от З за чуждестранните инвестиции.
Когато в международния договор се съдържат по-благоприятни мерки от вътрешния закон, се прилага международният договор. Ако вътрешните норми са по-благоприятни, се прилагат те вместо международния договор.
6.Принцип на имунитета на чуждестранните инвестиции
Когато инвестицията е извършена под действието на един нормативен режим и после настъпят промени, които го утежняват, тези промени не се прилагат спрямо извършените инвестиции. Инвестицията остава подчинена на закона към момента на извършването й /имунизирана е/.
Закон за чуждестранните инвестиции
Инвестиционни спогодби – обратно действие на съответния договор. Клаузата замразява уредбата – т.нар.замразена клауза.
7.Право на репатриране на доходи и други суми от чуждестранни инвестиции
Закон за чуждестранните инвестиции
Договорите за инвестиции
Инвеститорът трябва да е свободен да избира дали да остави печалбата тук или да я репатрира. Преводът се извършва по банков път, но ако примащата инвестицията държава създаде пречки, върху нея се начислява лихва.
8.Вещноправна защита на инвестициите при отчуждаването
К ; Договор за взаимно насърчаване и закрила на инвестициите
Принципи – чл.17 /5/ К ; чл.26 и следващите от З за чуждите инвестиции. Отчуждаването да се предприеме в обществен интерес – за особено важни нужди на държавата/общината, които не могат да се задоволят по друг начин. Да е осъществено на принципна основа ; да е възмездено справедливо – адекватно обезщетение, което по принцип е в натура, по негово съгласие може да е и в пари.
Обезщетението се осъществява по пазарни цени към датата на отчуждаването, към датата на заповедта или ако е изтекла информация – към деня преди да е изтекла информация.
Потърпевшото чуждестранно лице да има право да се защити пред съд или друг орган пред държавата, която го отчуждава.
9.Право на суброгация
Само в Договор за взаимно насърчаване и закрила на инвестициите
Дава се от националната държава на инвеститора посредством застраховка или друг вид обезпечение за търговски или нетърговски рискове в приемащата държава. Ако рискът се осъществи, неговата национална държава го обезщетява за вредите и встъпва в правата на задълженото лице, а приемащата държава е длъжна да приеме правото на суброгация.
10.Улесняване процедурата за уреждане на инвестиционните спорове
Конвенция за уреждане на инвестиционните спорове между държави и граждани на държави.
Спорещите страни са длъжни да предприемат всички мерки за доброволно решаване на спора. Ако не успеят в определен срок, отнасят спора пред международен център за решаване на инвестиционни спорове във Вашингтон ; или пред международен постоянно действащ арбитраж ; или арбитраж ad hoc.