32. Съдебна процедура.

Международен трибунал по морско право в Хамбург.
Всеки спор, който не е решен по другите начини, се отнася до орган, който взема задължително и за двете страни решение. Това е именно Трибунала. Този съд е създаден от Конвенцията. Статута на този трибунал – той е в Хамбург, но може и на друго место, в зависимост от желанието на страните и се решава от съда – ако сметне за необходимо. Избират се хора с доказана компетентност за съдии, безпристрастни, хора, известни в средите, участвали в много различни конференции, членове на различни институции в рамките на ООН, министри на правосъдието и т.н.

Членовете в трибунала се избират с тайно гласуване от общото събрание на ООН за мандат 9г. Те полагат клетва, не могат по време на мандата да имат други политически длъжности.
Когато заседава трябва да има поне 11 от общо 21, трябва да има кворум. Когато се гледа спор между държави и член на трибунала е гражданин на спореща, той прави отвод и не участва.
Компетенциите на този трибунал – открит за всички държави по конвенцията, може да гледа всеки спор, възникнал по силата на каквото и да е споразумението за Св.океан. при сезиране трябва да са съгласни спорещите страни,а самият трибунал преценява дали е компетентен да разглежда спора. Ако е насрочено съд.заседание и някоя от страните не се яви или няма представители – то съдът разглежда спора без нейно участие. Решенията на трибунала се вземат с болшинство – 50% + 1.
Решението трябва да се изпълни, не може да се оспорва.

Камарата по споровете е от 11 души, там мандата е 3 години. Те са членове на съда.
Всички държави могат да внесат спор, свързан с използване на района.