31. Концесията в Международното частно право

Концесията е особена форма на чуждестранна инвестиция.
Вътрешноправни източници: чл.18 К ; чл.12 от Закона за чуждестранните инвестиции ; Закон за концесиите ; Закона за държавната собственост ; Закона за общинската собственост ; Правилник за приложение на Закона за концесиите и ЗДС и ЗОбС ; Закон за подземните богатства и Закон за защитените територии.
-Международноправни източници
Двустранни договори за взаимно насърчаване и закрила на инвестициите
Концесия – специфики
1.Особени страни – тук има концедент /приемна страна/ и концесионер /инвеститор/. Концедент е само държава /общината/. Концесионер е само търговецът.
2.Особен предмет – вещи, които са публична държавна или общинска собственост ; дейности, за които със закон е установен държавен монопол.
3.Особен характер на правото, което се отстъпва – чл.2 от Закона за концесиите – особено право на ползване.
Включва и вещи, върху които държавата упражнява суверенни права по чл.18 К.
Предмет могат да бъдат съществуващи обекти и обекти, които предстои да бъдат изградени със силите и средствата на концесионера /пътища/.
4.Концесията е винаги срочна за разлика от чуждестранните инвестиции – 35 години, по взаимно съгласие – 50 г. Може да се даде нова концесия за същия обект и същата дейност и ако участва в нов конкурс, старият концесионер е с предимство.
5.Начинът на предоставяне
Има процедура за определяне на концесионера: в Правилника за концесиите. Взима се решение за отдаване на концесия от МС /министърът прави мотивирано предложение със социално-икономическа, екологична, финансова обосновка. Назначава се комисия.Обявява се търг/конкурс, а е възможно концесионерът да бъде определен пряко от МС, ако е участвал в приватизация – направо му се предлага без търг.
Ако има само един участник – нов търг/конкурс.
6.Концесионерът сключва договор с държавата/общината в лицето на министър/кмет, т.е. отношенията им са уредени в договора за концесия.
7.Концесионерът дължи възнаграждение. Той трябва да подобри обекта на концесията, усъвършенстване на извършваната дейност. Така се намалява безработицата – социален ефект на концесията.
Възможно е да не се даде концесия, ако е заплашен общественият ред, отбраната, сигурността, екологията.
8.Изпълнение на договора
Ако става дума за вещи – концесионерът трябва да бъде въведен във владение с помощта на кмета на общината, където е обектът. Ако е дейност – министърът го допуска.
9.Срок – до края на 35 г.
Предсрочно прекратяване – чл.23 от закона за концесиите – ако възникне опасност за обществения ред, сигурността, отбраната и т.н. ; ако изчезне концесионерът /смърт, прекратяване на ЮЛ/, но може МС да постанови договорът да бъде изпълнен от правоприемник / нова е в противоречие с договора за концесия, защото той е интуито персона/.
Договорът се прекратява и при фалит, несъстоятелност. При прекратяване концесионерът има право да получи обезщетение за подобренията, но няма право да унищожи обекта на концесия.