30. Принципи на уреждане на спорове по използването и опазването на Световния океан.

Конвенцията възпроизвежда основните принципи на МПП: държавите да уреждат възникналите спорове по мирен начин, а той има няколко форми на проявление:
доброволно двустранно уреждане на спора;
търсене на посредничество на 3-та държава при решаването на споровете;
прибягване към арбитраж за решаване на спор;
сезиране на международна съдебна институция;
Това мирно решаване на споровете е един от най-важните принципи на МПП и на Морското право. Това е базисно средство за постигане и гарантиране на мира, мирно съществуване наложено още от двата блока.

Конвенцията предлага начини за решаване на споровете:

Задължителни средства – сезиране на международния трибунал по морско право и меж.съд в Хага; сезиране на Камарата за Споровете в Района; сезиране на Арбитража по морско право.
Извънсъдебни средства - този начин на решаване е право на избор на държавите, извънсъдебната система е много по-гъвкава и дава много повече възможности за решаване на спора, за избягване на финансови разходи.
Тези два вида възможности от Конвенцията придават императивен характер на това задължение да държавите – да уреждат възникнали противоречия само и единствено с мирни средства.