30. Чуждестранни инвестиции

Държавите, които се нуждаят от чуждестранни инвестиции, се опитват да направят инвестиционен климат в страните си. Един от съществените елементи на инвестиционния климат е правната уредба на чуждите инвестиции.
Източниците на правна уредба на инвестиции в България са вътрешноправни и международноправни.
Страните, които са привлекли максимално чуждестранни инвестиции са тези, в които има максимално обща уредба и малко специални закони.
В България:
-Вътрешноправни източници
Основен източник е К – чл.5 /4/ - примат на международните договори над вътрешното право, т.е. ако в международния договор има по-благоприятно норма от вътрешното право, се прилага международният договор. Ако вътрешното право е по-благоприятно, се прилага то, следователно заложена е закрила на инвестициите.
Чл.17 – собствеността ; чл.18 – концесиите ; чл.19/3/ - закрила на чуждестранните инвестиции ; чл.22 – спира инвестициите в ....... етап ; чл.26 – национален режим ; чл.54 – закрила на интелектуалната собственост.
Закон за чуждестранните инвестиции – специален закон. Изграден е на конституц.принципи – закрила, привилегии, насърчаване и улесняване на чуждестранните инвеститори.
Закон за концесиите – регламентира предоставянето на концесии и на чуждестранни концесионери – особена форма на инвестиране.
Закон за държавната собственост, Закон за общинската собственост – общинска концесия
Закон за подземните богатства – за проучване и експлоатация на подземни богатства.
Закон за банките и свързаните с него подзаконови актове – урежда инвестициите в банковия сектор.
Търговски закон – регламентира смесените търг.дружества. Основна форма на чуждестранни инвестиции са акции и дялове.
Правилник за организация дейността на З за чуждестранните инвестиции ; З за следприватизационен контрол.
-Международноправни източници
Двустранни и многостранни договори
Основно място заемат двустранните договори за насърчаване и закрила на инвестициите, Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
С някои държави България има сключен отделен договор за насърчаване на инвестициите и договор за взаимна закрила на инвестициите.
Многостранни договори
Маракешко споразумение за създаване на Световна търговска организация
Конвенция за създаване на Агенция за многостранно гарантиране на инвестициите
Учредителен договор на международната финансова корпорация
Конвенции и разрешителни договори са разрешени под егидата на Световната банка и МВФ
Конвенция за уреждане на инвестиционните спорове между държава и граждани на други държави
Конвенция за диагонален арбитраж
Чуждестранни инвестиции
Закон за чуждестранните инвестиции – чл.12 /вътрешноправен източник/.
Двустранни договори – международноправен източник.
Чл.12 – изчерпателен списък на формите на чуждестранни инвестиции у нас, а в инвестиционните спогодби е неизчерпателен.
Чуждестранна инвестиция е всяко вложение на чуждестранно лице у нас, включително и негов клон, т.е. това е едно движение на капитал, при което се пресича българска териториална граница и така капитал остава у нас. В редица случаи е възможно капиталът да е създаден у нас и да не пресича границата – реинвестиция.
Инвеститорът трябва да бъде чуждестранно лице.
Форми на инвестиране – чл.12 – по вътрешното право – изчерпателен списък:
Акции и дялове на ТД
Право на собственост върху недвижими имоти
Право на собственост върху движими вещи с характер на дълготрайни активи
Вложения в ЦК със срок на падежа максимално 6 месеца
Лицензионни договори с максимален срок 12 месеца
Договори за управление /мениджърски/
Договори за концесия
Реинвестиция
В инвестиционните спогодби – неизчерпателен списък:
Вложения в предприятия /всякакъв вид дружества и вложения/
Всички инвестиционни договори – включ. мениджърски, маркетингови, дистрибуторски.
Вложение в know, how, good, will, клиентела и всички други вложения от чуждестранни лица, които имат икономическа характер или икономическа стойност.
Чуждестранно лице – чл.5 от Закона за чуждестранните инвестиции – ФЛ чуждестранен гражданин с постоянен адрес в чужбина, чуждестранно ЮЛ, което не е регистрирано в България, неперсонифицирана организация.
/2/ - може да бъде български гражданин /бипатрид/ с едно българско гражданство, ако постоянният му адрес е в чужбина, може да избере с какъв статус ще е – на бълг.гражданин или на чужденец, като този избор се прави с декларация еднократно.
Етнически инвестиции – принцип на транснационални корпорации – те инвестират там, където има от този етнос –напр. българи, които са емигрирали.
Преди се е искала регистрация за инвеститорите, а сега се въведе информационен режим за чуждестранни инвеститори, има Агенция за чуждите инвестиции към МС, която води единна информационна система за чуждестранните инвеститори. В тази система се сумират данни, предоставени от: Националния статистически институт, БНБ, Централния депозитар. На всеки три месеца тези органи трябва да предоставят на агенцията тази информация.
Клонове на чуждестранни лица у нас и смесените дружества също трябва да предоставят тази информация.
Агенцията има право да изисква информация и от други органи. Тази информация е достъпна за всеки.