3. Систематично място на МЧП в националната правна система

Има различни концепции, които се обособяват в три групи:
1.Становище на интернационалистите.
Според тях систематичното място на МЧП е в международноправните науки.
-Теория на интегралния интернационализъм.
-Теория на делегацията.
-Монистична теория.
И трите смятат, че МЧП се отнася към международното право.
2.Становище на авторите интернисти.
Според тях МЧП е част от вътрешното право на всяка държава.
3.МЧП е самостоятелен клон на правото на всяка държава. Това е и модерното виждане, според което всички норми на една Д образуват нейното национално право, а то се разделя на две – вътрешно право и международно право. Следователно има два раздела: по-големият обхваща нормите на тези правни отрасли, които регламентират вътрешните отношения /т.е.вътрешното право/.
По-малкият, но с приоритет е международният сектор. В първия се вкл. ТП, ГП, НП, НПК , ГПК и т.н.
Във втория се вкл. нормите, регулиращи международните отношения, т.е. МПП, Международното финасово право, Междунар. наказателно право и естествено МЧП.
Това становище у нас се застъпва от проф. Кутиков.