29. Вещноправен режим на чужденците и бежанците в България

Включват се: чужди граждани ; лица без гражданство.
КРБ – чл.26 /2/ предоставя на чужденците национален режим. Към лицата без гражданство могат да влязат и бежанците, голяма част от които са апатриди.
Закон за чужденците – дефиницията е чужденец=бежанец по Конвенцията за статута на бежанците.
Чл.3 – дефиниция – ФЛ, което не е гражданин на България, има друго гражданство или лице без гражданство /апатриди/ при условие, че може да докаже това си качество пред компетентен орган.
Чужденците могат да са субекти на право на собственост и ограничени вещни права върху движими и недвижими вещи в България.
-Право на собственост върху недвижими вещи.
Земя – чл.22 /1/ К – не могат да придобиват собственост върху земя освен чрез наследяване по закон. Това е относително-забранителна норма – при определени условия се превръща в разрешителна. Чл.29 /1/ ЗС – същия текст.
Правото на собственост е ограничено – след като придобият тази земя, трябва да прехвърлят собствеността си в 3-годишен срок от датата на откриване на наследството – чл.29 /2/ ЗС – прехвърля се на бълг.държава, бълг. ЮЛ със 100% българско капиталово участие/бълг.гражданин/община. БЮЛ със 100% чуждо участие – може и на него да се прехвърли.
Чл.3 З за земеделските земи – в 3-годишен срок от откриване на наследството правото на собственост да се прехвърли. Способите за прехвърляне не са посочени.
Чл.10, 10а от Закона за земеделските земи – чуждестр.наследник да реституира право на собственост върху зем.земи у нас. Спорно е дали реституирането е придобивен способ. Закон за амнистия и връщане на отнети имущества.Чл.5 /2/ - имат право пак в 3-годишен срок правото на собственост да се прехвърли. Тук срокът тече от датата на решение на ОбС, когато се възстановява собствеността.
Закон за горски земи в горския фонд – само с наследяване по закон, следователно трябва да се прехвърлят в 3-годишен срок. ПЕС – договора от Маастрихт предвижда свободно движение на стоки,хора, услуги и капитали. Чл.22/1/ от К трябва да се промени.
Сгради, жилища, вили – могат да имат право на собственост.
-Право на собственост върху движими вещи – могат при условия и съобразявайки се със забраните в нашето законодателство.
-Други вещни права – право на ползване, строеж
Могат да придобиват такива права и върху движими, и върху недвижими вещи. З за аренда в земеделието – позволява аренда върху наша земя.