28. Същност и цели на морските научни изследвания.

Всяка държава определя реда за провеждане на изследвания, основно при разрешаването на изследване в морски пространства е това, че е свързано с интереси на крайбрежната държава – тя извършва контрол върху тези изследвания, да получава информация за тези изследвания, при тях да се обучават кадри на тази държава.

При научни изследвания се търси сътрудничество с международни организации, които имат отношение към морето. Ако има изградени съоръжения, тези които изследват трябва да внимават с кораби, параходи и т.н.
Самото понятие научно изследване е въпрос и на тълкуване.

По-важните неща са,че конвенцията утвърждава правото да се извършват изследвания, постановява реда за извършването им – реда, процедурите, документите и има изискване при разполагане на такива съоръжения за изследвания да не се пречи на другите правомерни начини за използване на морското пространство.
Трябва да се докаже,че изследователската работя няма да пречи на околната среда и няма да я замърси – прави се ОВОС на научното изследване.

Опазването на морската среда, научните изследвания и развитието на технологиите са в дейността на Третия комитет.