27. Погасителна давност

Относно понятието за ПД в МЧП се използва определението на ГП – ПД от гл.т. на кредитора и от гл.т. на длъжника. Относно уредбата:
Източници на правна уредба
-Вътрешноправни – ТЗ – всички текстове за давност на дружествата – чл.98, 186 и т.н. ; КТК, З за гражданското въздухоплаване, З за автомобилните превози.
-Международни – Конвенцията за международни жп превози /КОТИФ/ с двете й приложения – SIM, SIV.
Споразумението за международно железопътно сточно съобщение – с най-кратки давностни срокове.
Конвенцията Це Ме Ре – договор за международен автомобилен превоз на товари.
Шилфокско споразумение за установяване на общи условия за превоз на товари по река Дунав.
Варшавската конвенция за уеднаквяване на правилата за международните въздушни превози
Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда – в нея се предвижда 10 г. давностен срок за вреди от ядрена авария.
Характеристика на погасителната давност в тези източници
Уредбата е преимуществено пряка или материалноправна. Изчисляване на срока – стълкновителни норми, определя се от З на сезирания съд..
Уредбата е преимуществено императивна с 1 изключение.
Уредбата въвежда давностни срокове, които преимуществено са по-кратки от вътрешноправните с едно изключение. Изключенито – във Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда е предвиден 10 г. давностен срок. Това е колизия между конвенцията и вътрешния закон – чл.5 /4/ от К, по който ПД е равна на 5 г.
ЗЗД казва, че не може да има увеличаване или намаляване на установения давностен срок. Но пък конвенцията е международен договор и има примат. Тя въвежда и второ изключение – възможно е този срок да се намали, ако това е допустимо от правото на сезирания съд, но не по-малко от 3 г. Възможно е този срок и да се увеличи, ако се даде гаранция или застраховка – за срока, за който тази гаранция или застраховка важат, т.е. отговорността е покрита от застрахователен финансов фонд или друг фонд на обезпечение.