25. Същност на съдебната криминалистическа експертиза.

1.Същност.
Криминалистическата експертиза има широко приложение при събирането и проверката на доказателствата както в досъдебната, така и в съдебната фаза на наказателния процес.Научна основа за провеж¬дането й е теорията за криминалистическата идентификация, криминалистическото учение за следите и механизма на образуването им,както и други частни криминалистически теории.При извършването на криминалистически експертизи се използват знания и от областта на физиката, химията, математиката, антропологията и други науки.
Криминалистическата експертиза е клас от съдебните експерти¬зи, включващ различни родове експертизи /трасологическа, изследване на документи и др./, които от своя страна се диференцират на видове. В зависимост от обекта и предмета криминалистическите експертизи се разграничават на: трасологически; балистични; почеркови; автороведчески; техническо изследване на документи; изследване на банкно¬ти, платежни инструменти и ценни книжа; портретни; фоноскопни; фототехнически; одорологични.
2.Основни обекти на криминалистическите експертизи са:
• следи-отпечатъци Тези следи възникват при взаимодействието на два обекта, в резултат на което единият от тях/или взаимно/отразява част от своята повърхност върху другия.
• предмети, причинили следи-отпечатъци В експертната прак¬тика най-често се изследват предмети, предназначени за битова упот¬реба, инструменти, огнестрелно оръжие и др.
• документи - в зависимост от естеството им и задачите, които трябва да бъдат решени, могат да бъдат подложени на различно криминалистическо експертно изследване - почерково, автороведческо /уста¬новяване на автора чрез изследване на писмената му реч/ и техническо.
• сравнителни образци - материални аналози на следи и други обекти, свързани с разследваното събитие и/или неговите участници. Използват се предимно при провеждане на идентификационни експерт¬ни изследвания /дактилоскопни, балистични, почеркови и др./, когато следообразуващият обект не може да бъде сравняван непосредствено с изпратеното за експертно изследване веществено доказателство или доказателствено средство. В тези случаи сравнителните образци са своеобразни „заместители" на следообразуващия обект.
• фотоснимки, видеозаписи и звукозаписи - обект са на фотопортретна, фототехническа и фоноскопна експертиза.
3.Задачи.В предмета на всички криминалистически експертизи се включват идентификационни и неидентификационни /диагностични/ задачи.
3.1 Основната насоченост на идентификационните задачи е да се установи дали изпратената за експертно изследване следа-отпечатък или друго материално изменение е причинено от даден обект.Иден¬тификационното експертно изследването на даден обект чрез неговото материално отражение се осъществява в четири етапа: а/ предварително изследване на обектите на експертизата; б/ самостоятелно /разделно/ изследване на обектите на експертизата; в/ сравнително изследване на обектите на експертизата; г/ оценка на резултатите от изследването.
3.2.Неидентификационното криминалистическо експертно изслед¬ване е насочено към изследване на обекта от гледна точка на неговата същност /вид, групова принадлежност, свойства и др./, механизъм на следообразуването; хронология на възникване на следите, респ. на причинилите ги действия и процеси; давност на обекта на експертизата и пр.В зависимост от задачите на експертизата неидентификационното изследване може да се проведе успоредно с идентификационното или самостоятелно.
4.Организация. Криминалистическите експертизи се провеждат в лабораториите по дактилоскопия, трасология, балистика, фоноскопия, документни изследвания и съдебно-криминалистическа фотография на Научно¬изследователския институт по криминалистика и криминология към Министерството на вътрешните работи. В страната са изградени базови научно-технически лаборатории при Столична дирекция на вътрешните работи и регионалните дирекции на вътрешните работи в гр. София, 1 Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе, В. Търново, Плевен и Вра¬ца. В тях се извършват дактилоскопни, трасологически, балистични, графични /почеркови/ експертизи, техническо изследване на документи, както и физически, химически и биологични експертни изследвания. Криминалистически експертизи /предимно почеркови/ се извършват и от лица, които не работят в експертни учреждения.