25. Правни сделки в българското Международно частно право

Боравим със същото понятие като търговското право ; с понятието валутни сделки по Валутния закон поради липсата на постоянна правна уредба в МЧП.
Основен въпрос пред МЧП е въпросът за приложимото право по отношение на формата на сделките. Бартолус и Балдус разделят статутите на лични, вещни и с оглед формата на правните сделки. Основна формула за привързване е лекс лоци актус.
Общи критерии – за всеки от елементите на сделката се получава различен стълкновителен критерий. Специалната уредба се намира в част трета на ЗЗД.
-Дееспособността на лицата да се задължават
-Критерият личен закон за поданството
-Форма на сделката
Текст, който регламентира формата на договора при прехвърляне право на собственост върху кораб – чл.10 /2/ КТК – от Закона по местосключване, следователно меродавна е формата Lex loci actus.
Ако сделката има за предмет недвижими вещи, формата се определя от закона за местонахождението – Lex situes.
Съдържание
Меродавен е законът по същество. Отделна уредба на сделки има и в международноправни източници.
1.Договорите за правна помощ - същите критерии – способност за задължаване, форма /lex causa, lex res site/.
Едно изключение по отношение на сделки за задоволяване на дребни, всекидневни нужди – Закон по местоживеенето.
2.В консулските конвенции се разглеждат функциите на консула. Консулът в консулството има право да оформя/заверява сделки между субекти на изпращащата страна и субекти с националност на приемащата страна. Но при две условия:
-Законодателството на приемащата страна допуска заверката на такива сделки от консула
-Предмета или съдържанието на договора е свързан с територията на приемащата държава.