24. Специални конвенции за опазване на морската стеда от замърсяване.

Конвенцията от ’54 от Лондон е първи специализиран документ, свързан с екологията и опазване на морската среда, специално замърсяването с нефт от корабите. Тя бива изменяна и допълвана. Свързана е с ограничаването на изпускането на нефт, въвеждат се дневници на нефтени операции; допуска се изхвърляне на определено количество примеси с нефт, но да е на най-малко 50 мили от брега. Това се контролира от крайбрежните държави и се търси отговорност на кораби притежателите, вкл. екипажа.

Конференция през ’69 в Брюксел – на нея се приемат два важни и сега действащи международни договори, свързани с гражданската отговорност при замърсяване с нефт и другият е – правото на намеса в открито море, когато има риск от замърсяване. Приема се обективна отговорност – това понятие го няма в нашето законодателство. Друго понятие е отговорност, на база винта. Освен това трябва корабите да имат застраховка.

Международен фонд за обезщетяване на щети от замърсяване при разливи.

Конвенция 71 - за фонда
Конвенция 72 – за дъмпинга на вещества на морското дъно. Правила за това какво и в какви размери има право да се изхвърля. Има списъци към тази конвенция – списък с абсолютно забранени вещества; списък за вещества и материали, които се позволява да се изхвърлят, но със спец.разрешение на нац.органи; списък за разрешени вещества и материали, които замърсяват, но не са толкова опасни за морската среда – за тях се издава общо разрешение.

Конвенция от 73 за опазване от замърсяване от кораби – усъвършенстван модел на конвенцията от 54-та. Тя е съвършен модел на МД – с изчерпателни изисквания към държавите. Целта е предотвратяване на замърсяването от танкери и кораби, не само по отношение на нефта, а и други вредни вещества, вреди отпадъци и води от корабите, за замърсяване на въздуха от корабите.

Конвенцията за двойно дъно – преди дадена дейност се прави оценка на въздействието, което ще се окаже върху морското дъно.