24. Статус на юридическите лица в Международното частно право

Уредбата е стълкновителна. Формулата на привързване, според която се определя положението на лицето е по Закона по поданството на ЮЛ.
Законът по поданството на ЮЛ може да означава Закон по седалището на ЮЛ – в нашето МЧП го има и във вътрешното право. Седалище – мястото на управление. Прилага се по отношение на ЮЛ с нестопанска цел – чл.51 ЗЮЛНЦ. Чл.282 /2/ ТЗ – за определяне статусът на ТД - когато е регистрирано в няколко държави, не може да се приложи законът по месторегистрацията. Тогава е меродавен законът по седалището.Местоседалището и месторегистрацията в България задължително съвпадат.
Договорите за взаимно насърчаване и закрила на инвестициите.
2.Вторият кретерий, по който се определя поданството на ЮЛ , е месторегистрацията
По-нов критерий, възприет в МЧП и ТП на България под влияние на англоамериканската правна система:
-Закон за чуждестранните инвестиции – чл.5-понятие за чуждестранно лице. Чуждо ЮЛ е ЮЛ, което не е регистрирано в България.
-ТЗ при определяне приложимото право към ТД – чл.282 /1/. Целият правен статус на ТД е подчинено на закона на държавата, където ТД е регистрирано ; а месторегистрацията и седалището на бълг. ТД задължително съвпадат.
Този критерий се използва и при неперсонифицираните дружества – Закон за чуждестранните инвестиции – ако е регистрирано в чужбина, е чуждестранно.
Използва се и при неперсонифицираните правни образувания /клон/. Критерият е възприет и в Договора за ВН, З за инвестициите.
3.Третият критерий за опред.поданството на ЮЛ е мястото на стопанска дейност
Произход – англоамериканското право. В нашето МЧП критерият има ограничено действие – използва се в два случая.
-Виенска конвенция за международна продажба на стоки
-Договор за избягване на двойното данъчно облагане.
Чл.1 от В конвенция – критерият е единствено меродавен за определяне на субективния обхват на конвенцията – когато страни по този договор имат място на действие в други държави, тогава е единствено меродавно да се приложи конвенцията. Няма значение националността на страните или характера на търговската дейност.
Договор за избягване на двойно данъчно облагане – също единствен меродавен критерий само за определяне фискалния статус на ЮЛ.
Тези две сфери достатъчни ли са за определяне на този критерий като меродавен? Не. Този критерий има ограничено приложение относно определяне цялостния правен статус. Служи частично за определяне на облигационния статус и за определяне на фискалния статус на ЮЛ.
В МЧП на държавите от англоамериканската система е основен критерий. Тенденцията е и у нас да стане основен.
4.Критерий на контрола – същността му се изразява в: националността/поданството на едно ЮЛ се определя от националността/поданството на субектите, които упражняват ефективен контрол върху това ЮЛ, независимо от мястото на регистрация/седалището/мястото на стопанска дейност.
Закон за търговия с враговете /САЩ, Канада/
Изрично е формулирано, че ако едно ЮЛ е регистрирано в неутрална държава, но капиталът му е собственост на вражеска държава, то това ЮЛ е вражеско.
Това е концепцията за контрола – националността на едно ЮЛ се определя от националността на този, който упражнява капиталов контрол в ЮЛ, независимо къде е регистрирано дружеството.
Контрол е различно от управление /техническа дейност/.
Може да бъде:
-активен контрол – контролиращият субект има такова участие в капитала на контролираното дружество, което му осигурява мнозинство. Може да е:
-едноличен/множествен
-пасивен – капиталовото участие не гарантира мнозинство, но гарантира достатъчно гласове, за да осуети решения, които са неизгодни за контролиращия.
Процентът на капитала се установява в учредителния акт от учредителите, но може да се определя и от нормативните актове.
Контролът може да е:
Пряк – контролиращият пряко е собственик на капитала /повече или по-лако от 50%, но повече от другите съдружници/
-непряк /опосреден/ - контролиращият придобива местно дружество, чрез което инвестира в капитала на друго местно дружество, което вече е контролирано. Така действат транснационалните корпорации.
В нашето МЧП има подробна уредба. Все още теорията на контрола и критерият на контрола не е основен критерий. Съдържа се в:
-Договора за взаимно насърчаване и закрила на инвестициите.
Има такъв между САЩ и България американските корпорации са най-мощните и един от пътищата им е сключването на такива договори, в които се регламентира теорията на капитала. Има такива договори с Франция, Швейцария, има и протокол към него, в който изрично се предоставя квалификация на понятието контрол.
Целта на тези договори е правната норма в договора да се разпространи не само върху територията на двете държави, а върху териториите на трети страни.
ЮЛ с националност на държава-съдоговорителка е и такова ЮЛ, регистрирано в трета държава при условие, че то е контролирано пряко или непряко от ФЛ или ЮЛ с националност на държава-съдоговорителка по договора.
В нашето МЧП има значение за определяне на инвестиционния статус. Основан е в международната търг.практика и е и наложен от мултинационалните корпорации.